:: بایگانی بخش گروه آموزشی شیمی: ::
:: اسامی دانشجویان دکتری - ۱۳۹۳/۱۱/۵ -
:: رشته های موجود گروه - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -
:: آزمایشگاه های گروه - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -
:: مدیرگروه های قبلی گروه آموزشی شیمی - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -
:: اهداف و ماموریت گروه آموزشی شیمی - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -
:: تاریخچه گروه شیمی - ۱۳۹۳/۶/۱۲ -
:: برنامه هفتگی دوره دکتری - ۱۳۹۱/۱۲/۲ -
:: برنامه هفتگی دوره کارشناسی - ۱۳۹۱/۱۲/۲ -
:: برنامه هفتگی دوره کارشناسی ارشد - ۱۳۹۱/۱۲/۲ -
:: برنامه 7 ترمی دوره کارشناسی گروه شیمی - ۱۳۹۱/۱۲/۱ -
:: برنامه8 ترمی دوره کارشناسی گروه شیمی - ۱۳۹۱/۱۲/۱ -
:: اعضای هیات علمی گروه آموزشی شیمی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ -
:: سرفصل و برنامه درسی گروه - ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ -