بایگانی بخش گروه آموزشی شیمی

img_yw_news
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ -

اسامی دانشجویان دکتری

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ -

رشته های موجود گروه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ -

آزمایشگاه های گروه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ -

مدیرگروه های قبلی گروه آموزشی شیمی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ -

اهداف و ماموریت گروه آموزشی شیمی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ -

تاریخچه گروه شیمی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ -

برنامه هفتگی دوره دکتری

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ -

برنامه هفتگی دوره کارشناسی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۱ -

برنامه هفتگی دوره کارشناسی ارشد

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ -

برنامه 7 ترمی دوره کارشناسی گروه شیمی

img_yw_news
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ -

برنامه8 ترمی دوره کارشناسی گروه شیمی

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ -

اعضای هیات علمی گروه آموزشی شیمی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

سرفصل و برنامه درسی گروه