بایگانی بخش گروه آموزشی زیست شناسی

img_yw_news
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ -

اسامی دانشجویان دکتری

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه فیزیولوژِ ی جانوری

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه میکروبیولوژِی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه جانورشناسی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ -

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ -

اعضای هیات علمی گروه آموزشی زیست شناسی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

سرفصل و برنامه درسی گروه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

برنامه هفت ترمی رشته زیست شناسی- عمومی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

مدیر گروه های قبلی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

اهداف و ماموریت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

تاریخچه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

رشته های گروه آموزشی زیست شناسی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ -

برنامه هفت ترمی رشته زیست شناسی- علوم گیاهی