:: بایگانی بخش متن داخل سایت: ::
:: پنجمین دوره - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ -
:: فرهنگ ور 6 - ۱۳۹۱/۱۲/۲ -
:: نهمین نشست - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ -
:: روایاتی از پیامبر اکرم (ص) - ۱۳۹۱/۱۱/۹ -
:: هشتمین نشست اساتید - ۱۳۹۱/۱۱/۹ -
:: بررسی جنبش های دانشجویی در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه محقق - ۱۳۹۱/۱۱/۳ -