:: بایگانی بخش در آیینه رسانه های مجازی: ::
:: پنجمین دوره دانش افزایی - ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ -
:: برگزاری نشست هم اندیشی اساتید دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۱/۱۱/۸ -
:: ویژه نامه دفتر هم اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی برای ماه مبارک رمضان - ۱۳۹۱/۱۱/۲ -
:: دوره ی آموزشی استهلال در اردوی هم اندیشی استادان دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۱/۱۱/۲ -
:: بررسی جنبش های دانشجویی در کرسی آزاد اندیشی دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۱/۱۱/۱ -