:: بایگانی بخش تقویم آموزشی: ::
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 - ۱۳۹۶/۵/۱۶ -
:: تقویم آموزشی نیمسال دول سال تحصیلی 95-96 - ۱۳۹۵/۱۱/۲ -
:: تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 (951) دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۵/۵/۱۶ -