ورود به سایت

مدیران گروه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر اسداله اسدی

مدیر گروه زیست شناسی

asady@uma.ac.ir

دکتر علی توانا

مدیر گروه فیزیک
tavana@uma.ac.ir

دکتر مرجان عابدی

مدیر گروه شیمی

mabedi@uma.ac.ir

************************************

*******************************

******************************

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر ولی زاردشت

مدیر گروه آمار و علوم کامپیوتر

zardasht@uma.ac.ir

دکتر علی لطفی بخش

مدیر گروه زمین شناسی

lotfibakhsh@uma.ac.ir

دکتر جعفر اعظمی

مدیر گروه ریاضیات و کاربردها

azami@uma.ac.ir