ورود به سایت

مدیران گروه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر اسداله اسدی

مدیر گروه زیست شناسی، زمین شناسی

asady@uma.ac.ir

دکتر یوسف کمالی

مدیر گروه فیزیک
y_kamali@uma.ac.ir

دکتر مرجان عابدی

مدیر گروه شیمی

mabedi@uma.ac.ir

************************************

*******************************

******************************

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر ولی زاردشت

مدیر گروه آمار و علوم کامپیوتر

zardasht@uma.ac.ir

پروفسور عباس نجاتی

مدیر گروه ریاضیات و کاربردها

a.najati@uma.ac.ir