ورود به سایت

ریاست و معاونین

AWT IMAGE

دکتر صدیف احدپور

رئیس دانشکده علوم

ahadpour@uma.ac.ir

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر نعمت اباذری

معاون آموزشی و دانشجویی

 abazari@uma.ac.ir

 دکتر قادر نجارباشی

سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

g_najarbashi@uma.ac.ir