ورود به سایت

ریاست و معاونین

AWT IMAGE

دکتر داود سیف زاده

رئیس دانشکده علوم

seifzadehuma.ac.ir

AWT IMAGE

AWT IMAGE

دکتر جعفر برهانیان

سرپرست معاون آموزشی و دانشجویی

 borhanianuma.ac.ir

 دکتر قادر نجارباشی

سرپرست معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

g_najarbashiuma.ac.ir