دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمد نریمانی پروفسور روانشناسی AWT IMAGE
نیلوفر میکائیلی دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
سجاد بشرپور دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
نادر حاجلو استاد روانشناسی AWT IMAGE
اکبر عطا دخت دانشیار روانشناسی AWT IMAGE
سیف اله آقاجانی استادیار روانشناسی AWT IMAGE
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معرفت سیاهکوهیان پروفسور فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
لطفعلی بلبلی دانشیار روانشناسی ورزشی AWT IMAGE
عباس معمارباشی استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی AWT IMAGE
مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی AWT IMAGE
عباس نقی زاده باقی دانشیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
آیدین ولی زاده اورنج استادیار علوم ورزشی AWT IMAGE
فرزاد نوبخت استادیار مدیریت ورزشی AWT IMAGE
نسرین عزیزیان کهن استادیار تربیت بدنی-مدیریت برنامه ریزی AWT IMAGE
سلیم واحدی استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی AWT IMAGE
محسن برغمدی استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی AWT IMAGE
ماهرخ دهقانی استادیار رفتار حرکتی AWT IMAGE
فرناز سیفی استادیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
رقیه افرونده استادیار فیزیولوژی ورزشی AWT IMAGE
امیر علی جعفرنژاد گرو استادیار بیو مکانیک ورزشی AWT IMAGE
آمنه پور رحیم قورقچی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
رضا فرضی زاده استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
سجاد انوشیروانی استادیار فیزیولوژی  ورزشی AWT IMAGE
گروه علوم تربیتی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل زاهد بابلان دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
حسین قمری گیوی استاد علوم تربیتی AWT IMAGE
علی خالق خواه استادیار
علوم تربیتی
AWT IMAGE
مسعود مرادی دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی رضایی شریف استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
مهدی معینی کیا دانشیار علوم تربیتی AWT IMAGE
علی شیخ الاسلامی استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
احمدرضا کیانی استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
عیسی ثمری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
اسمائیل صدری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
حسین تقوی استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE
تقی اکبری استادیار علوم تربیتی AWT IMAGE

دانشکده فنی مهندسی

گروه آموزشی مهندسی عمران
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود ابی ترابی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
احداوریا استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
هوشیار ایمانی کله سر استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
طاهر باهر مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
مجید پاسبانی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
کاظم شاکری دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
ناصرالدین شاهبازی مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
اکبر صفرزاده دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
مرتضی علی قربانی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
امین قلی زاد دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
رضا کارکن آزاد مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
محتشم محبی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
یعقوب محمدی دانشیار مهندسی عمران AWT IMAGE
حامد رحمن شکرگزار استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
الهام قندی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
علیرضا نگهدار استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
سید سعید راثی نظامی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اتابک فیضی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
فرزاد رضایی مقدم مربی مهندسی عمران AWT IMAGE
امین قنادی اصل استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
اصغر امانی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
فریبرز معصومی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
شیرین اسماعیلی نیاری استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
توحید نوری استادیار مهندسی معدن - اکتشاف AWT IMAGE
وحید اکرمی استادیار مهندسی عمران AWT IMAGE
سید احمد مهری استادیار مهندسی معدن - مکانیک سنگ AWT IMAGE
وحید جهانگیری استادیار مهندسی عمران-مهندسی زلزله AWT IMAGE
میر مهدی سید رحیمی نیارق استادیار مهندسی معدن - اکتشاف AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی شیمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
امیر حیدری استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
کیوان شایسته استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
علیرضا میراولیایی استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
سیدکریم شفقی مربی مهندسی شیمی AWT IMAGE
بهروز میرزایی دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
علی نعمت اله زاده دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
محمد قربانپور دانشیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
عزیز باباپور استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
مجید صفاجو جهانخانملو استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
فهیمه صبور استادیار مهندسی شیمی AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
ابراهیم عبدی اقدم دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مصطفی رحیمی استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سید جاوید زکوی دانشیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
بهروز میرزایی ضیاپور استاد مهندسی مکانیک AWT IMAGE
سجاد پیر محمد استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
رضا پیل افکن استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
هادی غائبی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
فرهاد صادق مغانلو استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مهدی شاهدی اصل استادیار مهندسی مواد AWT IMAGE
محمد وجدی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
حسنعلی رسولی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
عسگر مینائی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
پیمان شاهی استادیار مهندسی مکانیک AWT IMAGE
مهدی اسکندرزاده اصل استادیار مهندسی نفت و گاز AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عادل اکبری مجد دانشیار هوش ماشین و روباتیک AWT IMAGE
جواد جاویدان دانشیار الکترونیک AWT IMAGE
غلامرضا زارع استادیار الکترونیک AWT IMAGE
سیدجلال سید شنوا دانشیار قدرت AWT IMAGE
حسین شایقی پروفسور قدرت AWT IMAGE
شهرام جمالی دانشیار کامپیوتر AWT IMAGE
مهدی نوشیار دانشیار مخابرات AWT IMAGE
عبدالمجید دژم خوی استادیار قدرت AWT IMAGE
فرزاد صداقتی استادیار قدرت AWT IMAGE
مجید حسین پور استادیار قدرت AWT IMAGE
حمید بهادر استادیار الکترونیک AWT IMAGE
حمید حیدرزاده استادیار الکترونیک AWT IMAGE
گروه آموزشی مهندسی معماری
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
یوسف جهان زمین استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
توحید حاتمی خانقاهی استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
یاور رستم زاده مربی معماری - معماری AWT IMAGE
حجت اله رشید استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
حسن اکبری استادیار معماری AWT IMAGE
بهرام گسیلی استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
وحید وزیری استادیار معماری - معماری AWT IMAGE
وحید وزیری استادیار معماری - معماری AWT IMAGE

دانشکده ریاضی

گروه آمار و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود گنجی دانشیار Bayesian Statistical Inference AWT IMAGE
ولی زردشت استادیار Nonparametric Inference and Reliability Theory AWT IMAGE
قادر قاسمی مربی Commutative Algebra AWT IMAGE
مهدی اسماعیلیان استادیار آمارهای ترتیبی دنباله ای AWT IMAGE
گروه ریاضیات و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عبداله برهانی فر استاد ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نعمت اباذری استادیار Differential Geometry AWT IMAGE
حسین عبدل زاده استادیار جبر AWT IMAGE
محمدرضا عبداله پور دانشیار آنالیز AWT IMAGE
جعفر اعظمی دانشیار جبر AWT IMAGE
نسرین اقبالی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
کاظم حق نژاد آذر دانشیار Analysis(Harmonic Analysis- operator theory AWT IMAGE
احمد خوجالی استادیار جبر AWT IMAGE
عادل کاظمی دانشیار جبر(تئوری گراف) AWT IMAGE
داریوش لطیفی دانشیار هندسه AWT IMAGE
محمد رضا مطلبی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
عباس نجاتی استاد آنالیز AWT IMAGE
احمد یوسفیان دارانی استاد جبر AWT IMAGE
ناصر زمانی استاد جبر AWT IMAGE
کمال بهمن پور استادیار جبر AWT IMAGE
محمد ضارب نیا دانشیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نیکروز حیدری استادیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
گروه علوم کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمدباقرفرشباف مقیمی استادیار آنالیز AWT IMAGE
دانیال میری زاده مربی معماری کامپیوتر AWT IMAGE

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

گروه زراعت و اصلاح نباتات
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
رسول اصغری زکریا پروفسور زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
علی اصغری دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
مرتضی برمکی دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
احمد توبه دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
محمد تقی آل ابراهیم دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سدابه جهانبخش دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سعید خماری دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سارا دژستان دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
ناصر زارع دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
امید سفالیان دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
رئوف سیدشریفی پروفسور زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
پریسا شیخ زاده استادیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
محمد صدقی پروفسور زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
علی عبادی خزینه قدیم پروفسور زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
عبدالقیوم قلی پوری دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
حمیدرضا محمد دوست دانشیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
سلیم فرزانه(مدیر گروه) استادیار زراعت و اصلاح نبابات AWT IMAGE
گروه گیاه پزشکی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمود باقری استادیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
مهدی حسن پور دانشیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
مهدی داوری دانشیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
جبرئیل رزمجو پروفسور گیاه پزشکی AWT IMAGE
هوشنگ رفیعی دستجردی دانشیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
فروع الدین زرگرزاده استادیار گیاه پزشکی AWT IMAGE
سید علی اصغر فتحی پروفسور گیاه پزشکی AWT IMAGE
علی گلی زاده پروفسور گیاه پزشکی AWT IMAGE
بهرام ناصری پروفسور گیاه پزشکی AWT IMAGE
قدیر نوری پروفسور گیاه پزشکی AWT IMAGE
گروه علوم دامی و صنایع غذایی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عبداله سبحانی مربی علوم دامی AWT IMAGE
رضا سید شریفی دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
جمال سیف دواتی دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
میر داریوش شکوری دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
حسین عبدی بنمار دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
فرزاد میرزایی آقجه قشلاق دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
بهرام فتحی آچاچلویی دانشیار صنایع غذایی AWT IMAGE
بهمن نوید شاد دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
نعمت هدایت ایوریق استادیار علوم دامی AWT IMAGE
سعید نیک بین استادیار علوم دامی AWT IMAGE
رضا بهمرام استادیار علوم دامی AWT IMAGE
حسین محب الدینی دانشیار علوم دامی AWT IMAGE
یونس زاهدی دیزج یکان استادیار صنایع غذایی AWT IMAGE
فاطمه قنادی اصل استادیار علوم تغذیه AWT IMAGE
گروه باغبانی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
بهروز اسماعیل پور دانشیار باغبانی گرایش فیزیولوژی سبزی AWT IMAGE
مهدی بهنامیان دانشیار باغبانی گرایش اصلاح سبزی AWT IMAGE
اسماعیل چمنی پروفسور باغبانی گرایش اصلاح و فیزیولوژی گل AWT IMAGE
علی اکبر شکوهیان دانشیار باغبانی گرایش فیزیولوژی میوه AWT IMAGE
مهدی محب الدینی استادیار باغبانی گرایش اصلاح AWT IMAGE
علیرضا قنبری دانشیار باغبانی گرایش اصلاح میوه AWT IMAGE
موسی ترابی گیگلو استادیار باغبانی گرایش اصلاح سبزی و گیاهان دارویی AWT IMAGE
یونس پوربیرامی استادیار باغبانی گرایش ژنتیک واصلاح گیاهان زینتی AWT IMAGE
رسول آذرمی استادیار Plant Production Technology AWT IMAGE
اصغر استاجی استادیار اصلاح و میوه کاری AWT IMAGE
گروه مهندسی بیوسیستم
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
امیر حسین افکاری سیاح دانشیار Mechanical Losses AWT IMAGE
منصور راسخ دانشیار Design of Agricultural Machinery AWT IMAGE
ولی رسولی دانشیار Agricultural Machinery AWT IMAGE
غلامحسین شاهقلی دانشیار -Soil and Machine -Agricultural Machinery Design using(CAD/CAE) -Agricultural Products Conveying AWT IMAGE
یوسف عباسپور گیلانده پروفسور -Soil and MachineSystem,Artificial -Intelligent Precision Farming -Instrumentation in Agriculture AWT IMAGE
عزت اله عسکری اصلی ارده دانشیار Design of Agricultural Machinery and Postharvest Technology-Physical Properties of Agricultureal Materials AWT IMAGE
عبداله گل محمدی دانشیار -Postharvest Technology -Physical Properties of Agricultureal Materials -Design of Agricultural Machinery AWT IMAGE
ترحم مصری گندشمین دانشیار -Precision Farming -Soft Computing -Agricultural System and Mechanization AWT IMAGE
بهمن نجفی دانشیار -Renewable Energy -Bio Fuels -Internal Combustion Engines AWT IMAGE
راضیه پوردربانی استادیار -precision Agriculture AWT IMAGE
جواد طریقی استادیار -precision Agriculture AWT IMAGE
گروه مرتع و آبخیزداری
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
اباذر اسمعلی عوری دانشیار Watershed Management Sciences & Engineering AWT IMAGE
میکائیل بدرزاده استادیار Rangeland Science AWT IMAGE
اردوان قربانی دانشیار Rangeland Science AWT IMAGE
رئوف مصطفی زاده دانشیار Watershed Management Sciences & Engineering AWT IMAGE
رقیه جهدی دانشیار جنگلداری-حفاظت و حمایت جنگل AWT IMAGE
گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
معراج شرری استادیار Wood & Paper Science - Pulp & Paper AWT IMAGE
فرشاد کیوان بهجو دانشیار Forest Management Economy AWT IMAGE
کیومرث سفیدی استادیار Range & Watershed Management AWT IMAGE
امید غفارزاده مربی Wood & Paper Science - Pulp & Paper AWT IMAGE
محمد احمدی استادیار Wood & Paper Science - Pulp Paper AWT IMAGE
سعید ورامش استادیار سنجش از دور و بیومتری AWT IMAGE
اکبر رستم پور هفتخوانی استادیار Wood Science & Technology AWT IMAGE
گروه علوم و مهندسی خاک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
شکراله اصغری دانشیار Soil Physics AWT IMAGE
اسمائیل گلی کلانپا دانشیار Soil and environmental Chemistry AWT IMAGE
کاظم هاشمی مجد دانشیار Soil fertility and plant nutrition AWT IMAGE
آیدا عباسی کلو استادیار - AWT IMAGE
علی اشرف سلطانی طولارود دانشیار Soil biology and biotechnology AWT IMAGE
اکبر قویدل دانشیار Soil biology and biotechnology AWT IMAGE
حسین شهاب استادیار Soil Evosion and Conservation AWT IMAGE
گروه مهندسی آب
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مجید رئوف دانشیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
اصغر باقری دانشیار Agricultural Extension and Education AWT IMAGE
علیرضا عبدپور استادیار Agricultural Economic and Management AWT IMAGE
علی رسول زاده دانشیار Hydraulic of Porous Media, Hydrology AWT IMAGE
جوانشیر عزیزی مبصر استادیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
امین کانونی(مدیر گروه) استادیار Open Channel Hydraulics Water Resources Researches AWT IMAGE
مجتبی سوختانلو استادیار Agricultural Extension Education, Info-Marketing ICT, Entrepreneurship, Drought AWT IMAGE
محمدرضا نیک پور استادیار
Computational Fluids Dynamics Hydraulic Structures
AWT IMAGE
جواد رمضانی مقدم استادیار Irrigation and Drainage Systems, Hydrology AWT IMAGE
مهسا حسنپور کاشانی استادیار مهندسی منابع آب AWT IMAGE

علوم

گروه فیزیک
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
صدیف احدپور دانشیار فیزیک AWT IMAGE
مرتضی نطاق نجفی استادیار فیزیک AWT IMAGE
جعفر برهانیان دانشیار فیزیک AWT IMAGE
علی توانا استادیار فیزیک AWT IMAGE
فرهاد ذوالفقارپور دانشیار فیزیک AWT IMAGE
ناصر سپهری جوان دانشیار فیزیک AWT IMAGE
یاشار عزیزان کلان درق دانشیار فیزیک AWT IMAGE
یوسف کمالی استادیار فیزیک AWT IMAGE
حسین محمد زاده استادیار فیزیک AWT IMAGE
داود منظوری استادیار فیزیک AWT IMAGE
قادر نجارباشی استادیار فیزیک AWT IMAGE
محمد حمدی پور استادیار فیزیک AWT IMAGE
احد صابر استادیار فیزیک AWT IMAGE
فرهاد ستاری استادیار فیزیک AWT IMAGE
مقصود سعادتی نیاری استادیار فیزیک AWT IMAGE
زهرا عبادی استادیار فیزیک AWT IMAGE
مهسا نوری اصل استادیار فیزیک AWT IMAGE
گروه شیمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
حبیب اله اسکندری دانشیار شیمی AWT IMAGE
ماندانا امیری دانشیار شیمی AWT IMAGE
غلامحسن ایمان زاده استاد شیمی AWT IMAGE
ابوالفضل بضاعت پور دانشیار شیمی AWT IMAGE
عزیز حبیبی ینگجه استاد شیمی AWT IMAGE
محمدرضا زمانلو دانشیار شیمی AWT IMAGE
داود سیف زاده دانشیار شیمی AWT IMAGE
امیر ناصر شمخالی دانشیار شیمی AWT IMAGE
مرجان عابدی استادیار شیمی AWT IMAGE
یعقوب منصوری استاد شیمی AWT IMAGE
فاروق نصیری استاد شیمی AWT IMAGE
مریم خوشکام استادیار شیمی AWT IMAGE
گروه زیست شناسی، زمین شناسی
نام مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی
اسداله اسدی دانشیار زیست شناسی AWT IMAGE
کمال الدین حمیدی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
مهدی رضوی دانشیار زیست شناسی AWT IMAGE
صابر زهری استاد زیست شناسی AWT IMAGE
کریم اله قاسمی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
علی رضا قاسمیان استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
سعید لطیفی نوید استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
لطفعلی معصومی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
توبا میرزاپور استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
عزت نوری زاده استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
ابوالفضل بایرامی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
علیرضا پناهی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
فریبا محمودی استادیار زیست شناسی AWT IMAGE
غلامرضا احمدزاده استادیار زمین شناسی - پترولوژی AWT IMAGE
علی لطفی بخش استادیار زمین شناسی - اقتصادی AWT IMAGE
سیده نرگس ساداتی استادیار زمین شناسی - اقتصادی AWT IMAGE
قهرمان سهرابی استادیار زمین شناسی - اقتصادی AWT IMAGE
علیرضا روانخواه استادیار زمین شناسی - پترولوژی AWT IMAGE
گروه آمار و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
مسعود گنجی پروفسور Bayesian Statistical Inference AWT IMAGE
ولی زردشت استادیار Nonparametric Inference and Reliability Theory AWT IMAGE
قادر قاسمی مربی Commutative Algebra AWT IMAGE
مهدی اسماعیلیان استادیار آمارهای ترتیبی دنباله ای AWT IMAGE
صفر پارسی استادیار Statistical Inference and Censored date analysis AWT IMAGE
گروه ریاضیات و کاربردها
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
عبداله برهانی فر استاد ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نعمت اباذری استادیار Differential Geometry AWT IMAGE
حسین عبدل زاده استادیار جبر AWT IMAGE
محمدرضا عبداله پور دانشیار آنالیز AWT IMAGE
جعفر اعظمی دانشیار جبر AWT IMAGE
نسرین اقبالی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
کاظم حق نژاد آذر دانشیار Analysis(Harmonic Analysis- operator theory AWT IMAGE
احمد خوجالی استادیار جبر AWT IMAGE
عادل کاظمی دانشیار جبر(تئوری گراف) AWT IMAGE
داریوش لطیفی دانشیار هندسه AWT IMAGE
محمد رضا مطلبی دانشیار آنالیز AWT IMAGE
عباس نجاتی استاد آنالیز AWT IMAGE
احمد یوسفیان دارانی استاد جبر AWT IMAGE
ناصر زمانی استاد جبر AWT IMAGE
کمال بهمن پور دانشیار جبر AWT IMAGE
محمد ضارب نیا دانشیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
نیکروز حیدری استادیار ریاضیات کاربردی AWT IMAGE
گروه علوم کامپیوتر
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی زمینه تحقیقاتی تصویر
محمدباقرفرشباف مقیمی استادیار آنالیز AWT IMAGE
دانیال میری زاده مربی معماری کامپیوتر AWT IMAGE