ورود به سایت

عملکرد انجمن‌های علمی - سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۷ - 10:50 | 

دانشکده ادبیات و علوم‌ انسانی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

ادیان و عرفان

فاطمه آقازاده

AWT IMAGE

دکتر علی غفاری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۴
اقتصاد

رقیه قلی‌زاده

AWT IMAGE

دکتر زهرا فتوره‌چی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۱

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۳

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -
تعداد فعالیت ۹
آموزش زبان انگلیسی

نیره آذری نمین

AWT IMAGE

دکتر افسانه سعید اختر

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۴
باستان‌شناسی

مژگان اکبری

AWT IMAGE

دکتر اردشیر جوانمردزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۴

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۹
تاریخ

میلاد نصرتی

AWT IMAGE

دکتر سجاد حسینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۵

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۱۱
جغرافیا

رضا هاشمی معصوم‌آباد

AWT IMAGE

دکتر موسی عابدینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

- -

تعداد فعالیت ۷
حقوق

ندا نوری

AWT IMAGE

دکتر جعفر سلمان‌زاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۴
زبان و ادبیات عربی

فاطمه شهباز سلطانی

AWT IMAGE

دکتر جواد گرجامی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۴

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۸
زبان و ادبیات فارسی

میثم رزمی

AWT IMAGE

دکتر مسروره مختاری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۲
 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

 - اتحادیه انجمن‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۹
علوم سیاسی

مهسا راحمی

AWT IMAGE

دکتر رضا محموداوغلی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۸
فلسفه

رضا آزر

AWT IMAGE

دکتر علی بابایی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۵

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۵

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۴

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۴

 - اتحادیه انجمن‌های علمی: ۱

- عضو شورای مرکزی اتحادیه
تعداد فعالیت ۲۱
مدیریت بازرگانی

مهرداد ایرانپور

AWT IMAGE

دکتر باقر عسگرنژاد نوری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱۲

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۱۷
مدیریت جهانگردی

امیرحسین حلاجیان

AWT IMAGE

دکتر حبیب ابراهیم‌پور

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۵
هنر

دریا انگورانی

AWT IMAGE

فاطمه برمکی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۳

***

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌ انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۴

۱۱۹

۱۴

۰

۷

****

دانشکده کشاورزی و منابع‌طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

علوم باغبانی

مهدی خسروی

AWT IMAGE

دکتر مهدی محب‌الدینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۵
علوم و صنایع چوب

آذرنگ فعال

AWT IMAGE

دکتر اکبر رستم‌پور

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۷

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۱۲
ژنتیک و تولیدات گیاهی

ابوالفضل امیری ملکی

AWT IMAGE

دکتر مرتضی برمکی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

- -
تعداد فعالیت ۱۰
علوم دامی

هادی علیزاده

AWT IMAGE

دکتر حسین محب‌الدینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰
علوم و صنایع غذایی

میثم رجبی

AWT IMAGE

دکتر یونس زاهدی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

- گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۷
علوم و مهندسی جنگل

مسعود سلطانی

AWT IMAGE

دکتر سعید ورامش

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

-

تعداد فعالیت ۲
علوم و مهندسی خاک

سجاد شیخ‌قاسمی

AWT IMAGE

دکتر حسین شهاب

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۳

- -

تعداد فعالیت ۷
گیاه‌پزشکی

مهسا جهانی

AWT IMAGE

مهندس فروع‌الدین زرگرزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۶
مرتع و آبخیزداری

فاطمه کاتب

AWT IMAGE

دکتر اباذر اسمعلی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۵
مکانیک بیوسیستم

میلاد مرادی

AWT IMAGE

انجمن علمی

-AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

تعداد فعالیت ۲
مهندسی آب

مهران محمدی

AWT IMAGE

دکتر مهسا حسن‌پور

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۲
مهندسی فضای سبز

هاجر محمدزاده

AWT IMAGE

دکتر یونس پوربیرامی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۷

 - رویداد علمی: ۶

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۴

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۴

- -

تعداد فعالیت ۲۱
مهندسی مکانیزاسیون

رضا صورآذر

AWT IMAGE

دکتر راضیه پوردربانی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۲

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت‌ انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۳

۸۱

۱۱

۲

۵

*****

دانشکده علوم

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت‌ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

آمار

محمد حقی

AWT IMAGE

دکتر بهداد مصطفایی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۴
ریاضی

پریناز فرخی

AWT IMAGE

دکتر جعفر اعظمی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۱
زمین شناسی

سهند صادقی

AWT IMAGE

دکتر سیده نرگس ساداتی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۴
زیست شناسی

اشکان عزیزی

AWT IMAGE

دکتر فریبا محمودی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۴
سبز

امیرمحمد زودفکر

AWT IMAGE

دکتر ناصر شمخالی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۶
شیمی کاربردی

توحید علیزاده

AWT IMAGE

دکتر ماندانا امیری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۶

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: 

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

 - اتحادیه انجمن‌های علمی: ۱

- دبیر منطقه سه کشور

تعداد فعالیت ۱۳
علوم کامپیوتر

مجید آرمون

AWT IMAGE

مهندس دانیال میرزاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۵
فیزیک

سمیه احمدی

AWT IMAGE

دکتر زهرا عبادی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۲

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -
تعداد فعالیت ۵

***

دانشکده علوم

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۸

۴۲

۸

۰

۱

*****

دانشکده فنی و مهندسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

رباتیک

فاطمه خالدیان

AWT IMAGE

دکتر عادل اکبری مجد

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰
کارآفرینی

هادی ایزدی‌فرد

AWT IMAGE

انجمن علمی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۲

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۴
مهندسی برق

میلاد مظاهری

AWT IMAGE

دکتر مجید حسین‌پور

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

تعداد فعالیت ۳
مهندسی شیمی

زینب رستمی

AWT IMAGE

دکتر علیرضا میراولیایی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۳

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۳

- -

تعداد فعالیت ۹
مهندسی عمران

محمد خدمتی

AWT IMAGE

دکتر وحید اکرمی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۴

- -

تعداد فعالیت ۶
مهندسی کامپیوتر

معصومه مرادی

AWT IMAGE

دکتر سیدرضا موسوی‌اقدم

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۲

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۵
مهندسی معماری

نیلوفر رزمی

AWT IMAGE

دکتر وحید وزیری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۸

 - رویداد علمی: ۱

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۲

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۳

- -

تعداد فعالیت ۱۶
مهندسی مکانیک

حسین هادی

AWT IMAGE

دکتر مهدی شاهدی اصل

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۹

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۳

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۴

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۲

- -

تعداد فعالیت ۲۱

***

دانشکده فنی و مهندسی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۸

۶۴

۶

۲

۱

*****

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

جشنواره حرکت

اتحادیه

تربیت‌بدنی

محمد اقبالی

AWT IMAGE

دکتر محسن برغمدی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۸

 - رویداد علمی: ۹

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۴

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۱

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

-

-

تعداد فعالیت ۲۳
روان‌شناسی

علی جباری

AWT IMAGE

دکتر اکبر عطادخت

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۱۰

 - رویداد علمی: ۱۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۵

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۳

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۴

-

-

تعداد فعالیت ۳۲
علوم تربیتی

فاطمه پناهی

AWT IMAGE

دکتر حسین تقوی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۹

 - رویداد علمی: ۸

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۲

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

-

تعداد فعالیت ۲۱
مشاوره

سینا صادق

AWT IMAGE

دکتر احمدرضا کیانی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۴

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۱

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۴

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

-

-

تعداد فعالیت ۹

***

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۸۵

۴

۰

۴

*****

دانشکده کشاورزی مشگین‌شهر

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

تولیدات گیاهی

هوشنگ تقی‌زاده

AWT IMAGE

دکتر حسن ملکی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰
گیاهان دارویی

حسنعلی رحیمی

AWT IMAGE

انجمن علمی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰

***

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۲

۰

۰

۲

۰

*****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

تولیدات دامی

انجمن علمی

AWT IMAGE

دکتر سیامک قضائی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰
تولیدات گیاهی

انجمن علمی

AWT IMAGE

دکتر منوچهر شیری

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰
زراعت و اصلاح نباتات

انجمن علمی

AWT IMAGE

دکتر مرتضی کامرانی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰
ماشین‌آلات کشاورزی

انجمن علمی

AWT IMAGE

دکتر علی میرزازاده

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۰

 - رویداد علمی: ۰

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۰

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۰

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۰

- -

تعداد فعالیت ۰

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن‌ها

فعال

غیرفعال

نشریه

۴

۰

۰

۴

۰

*****

دانشکده فناوریهای نوین نمین

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

جشنواره حرکت

اتحادیه

علوم مهندسی

نوید محمدی

AWT IMAGE

دکتر عباس صباحی نمینی

AWT IMAGE

 - فعالیت آموزشی: ۵

 - رویداد علمی: ۳

 - تولید و نشر محتوای علمی: ۲

 - فعالیت پژوهشی: ۰

 - کارآفرینی: ۰

 - خلاقیت علمی: ۰

 - گفتگوی علمی و تخصصی: ۲

 - ارتباطات و همکاری‌های علمی: ۱

- -

***

دانشکده فناوری‌های نوین نمین

تعداد انجمن‌های علمی

تعداد فعالیت انجمن

نشریه

۱

۱۳

۰

*****

- فعالیت‌های نیمسال اول تحصیلی ۷۸-۹۷ 
- آمار و اطلاعات نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷   
 

- آمار و اطلاعات نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷