دوره ها و کارگاه های برگزار شده

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۳۰ - 14:59 | 
لیست دوره ها و کارگاه های برگزار شده توسط اداره آموزش های آزاد و مجازی
ردیف نام دوره یا کارگاه زمان برگزاری مخاطبان
1 کارگاه آشنایی با سامانه آموزشهای مجازی 1396/10/12 اعضای هیأت علیم دانشکده مغان
2 کارگاه گوهرشناسی و گوهرتراشی 1396/12/13 دانشگاهیان
3 کارگاه آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 1397/02/17 دانشگاهیان