معرفی کارکنان مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ - 09:03 | 
نام نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر
محمد ضارب نیا
مدیر برنامه ریزی آموزشی، 
استعدادهای درخشان،
آموزشهای آزاد و مجازی
5348 31505348
بهروز نادری کارشناس گروه
استعدادهای درخشان
5302 31505302
سیدموسی
ستاری سادات
کارشناس
آموزشهای آزاد و مجازی
5338 31505338
علی مختاری کابر ارشد
آموزشهای آزاد و مجازی
5303 31505303