معرفی کارکنان مدیریت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۱۲ - 09:03 | 
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
جواد مظفری کارشناس برنامه ریزی آموزشی و آموزشهای مهارتی 5310 31505310
بهروز نادری کارشناس گروه
استعدادهای درخشان
5313 31505313
سیدموسی
ستاری سادات
کارشناس
آموزشهای آزاد و مجازی
5338 31505338
علی مختاری کابر ارشد
آموزشهای آزاد و مجازی
5303 31505303