معرفی مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ - 15:18 | 

دکتر عادل اکبری مجد
مدیر برنامه ریزی آموزشی، استعدادهای درخشان، آموزشهای آزاد و مجازی
دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس: 31505302- 045
ایمیل: akbarimajd@uma.ac.ir
مشاهده پروفایل