معرفی مدیر

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲۹ - 15:18 | 


دکتر محمد ضارب نیا
مدیر برنامه ریزی آموزشی، استعدادهای درخشان، آموزشهای آزاد و مجازی
دانشیار گروه ریاضیات و کاربردها
شماره تماس: 31505348- 045
ایمیل: zarebnia@uma.ac.ir
مشاهده پروفایل