معرفی کارشناسان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۵ - 12:36 | 
 
 
سیدموسی ستاری سادات
کارشناس آموزشهای آزاد و مجازی
شماره تماس: 31505338- 045
ایمیل: msattari139295@gmail.com

 

علی مختاری
کاربر ارشد آموزش مجازی
شماره تماس: 31505303- 045
ایمیل: a.mokhtari@uma.ac.ir