اهم وظایف مدیریت مالی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۶ - 10:19 | 
- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات

- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه

- تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذی‌ربط

- رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
- نگهداری و تنظیم اسناد مالی
- رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی
- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
- اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به‌ آیین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
- تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت اداری و مالی
- تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق .