هزینه های آزمون

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ - 10:10 | 
تعرفه پیشنهادی دانشکده ها و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه برای دستگاه ها و تجهیزات با قابلیت ارایه خدمات
به منظور بهینه­سازی ارایه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه و استفاده از دستگاه ها و تجهیزات موجود در دانشکده ها و آزمایشگاه مرکزی و همچنین درآمدزایی دانشگاه مقرر گردید خدمات آزمایشگاهی طبق تعرفه های مصوب زیر ارایه شود.
 
الف) آزمایشگاه مرکزی
ردیف دستگاه تعداد نمونه مبلغ مصوب (ریال)
1 کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS) هر نمونه 1500000
2 کروماتوگرافی گازی-آشکارسازی یونیزاسیون شعله­ ای  (GC-FID) هر نمونه 800000
3 طیف سنجی جرمی  (DIP-MS) هر نمونه 750000
4 آنالیز عنصری  (CHNS) هر نمونه 1000000
5 مغناطومتر نمونه مرتعش  (VSM) 1-10 نمونه 500000
>10 نمونه 400000
6 تخلخل سنج سطح ویژه  (BET) 1 نمونه 1500000
2-5 نمونه 1200000
>5 نمونه 1000000
7 واکنش زنجیره ­ای پلیمراز همزمان  (Real-time PCR) هر بارگذاری 800000
8 نانواسپکتروفتومتر (Nanodrop) تعیین غلظت DNA، RNA
و پروتئین
1-9 نمونه 25000
10-20 نمونه 22000
>20 نمونه 20000
سنجش تراکم سلولی در کشت سوسپانسیون سلولی و آزمایشات کینتیکی 1-9 نمونه 50000
10-20 نمونه 45000
>20 نمونه 40000

ب)دانشکده علوم
ردیف دستگاه تعداد نمونه مبلغ مصوب (ریال)
1 پراش اشعه X (XRD) به ازای هر نمونه- عادی 400000
به ازای هر نمونه- با آنالیز تشخیصی 500000
2 اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) هر نمونه 240000
3 اسپکتروسکوپی مادون قرمز ATR هر نمونه 240000
4 اسپکتروسکوپی پراکندگی بازتابشی   (DRS) هر نمونه 360000
5 کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا  (HPLC) هر نمونه 1400000
6 میکروسکوپ الکترونی  (SEM)
(شامل تصویر برداری و آماده سازی نمونه است)
هر نمونه 480000
2-5 نمونه 420000
>5 نمونه 390000
7 دستگاه آنالیز حرارتی (TGA/DTA) تا دمای 500 درجه سانتی گراد به ازای هر نمونه 845000
تا دمای 600 درجه سانتی گراد به ازای هر نمونه 970000
تا دمای 700 درجه سانتی گراد به ازای هر نمونه 1100000
8 برای دستگاه جذب اتمی (AAS) بدون آماده سازی به ازای هر نمونه 180000
به همراه آماده سازی به ازای هرنمونه 550000
9 آزمایش لایه نشانی به روش Sputtering هر نمونه 1000000
10 آزمایش لایه نشانی به روش Electron Beam هر نمونه 1000000

پ) دانشکده فنی مهندسی
نام تجهیزات
مبلغ مصوب (ریال)
آزمایش سه محوره UU آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
  • سه محورهUU با قرائت فشار آب
آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
آزمایش سه محوره CU آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
 سه محورهCD آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
آزمایش برش مستقیم تند تحکیم نیافته UU آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
آزمایش برش مستقیم CD آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
دانه بندی خاک درشت تر از الک 4 آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
دانه بندی خاک ریزتر از الک 4 آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
آزمایش هیدرومتری آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
آزمایش تحکیم تا 50mm آزمایشگاه مکانیک خاک هر نمونه
تعیین مقاومت فشاری بتن با نمونه برداری آزمایشگاه بتن هر نمونه
تعیین مقاومت فشاری بتن بدون نمونه برداری آزمایشگاه بتن هر نمونه
آزمون کشش سطحی مایعات آزمایشگاه مهندسی شیمی هر نمونه
آون خلاء آزمایشگاه مهندسی شیمی هر ساعت
انکوباتور شیکر یخچال دار آزمایشگاه مهندسی شیمی هر ساعت
 ویسکومتر آزمایشگاه مهندسی شیمی هر نمونه
 راکتومتر BOD آزمایشگاه مهندسی شیمی هر ساعت
 راکتور COD آزمایشگاه مهندسی شیمی هر ساعت
ترازوی دیجیتالی 4 رقم اعشار آزمایشگاه مهندسی شیمی هر نمونه 5000
 اسپکتروفتومتر آزمایشگاه مهندسی شیمی هر نمونه
 pH متر آزمایشگاه مهندسی شیمی هر نمونه
همزن هماتولوژی آزمایشگاه مهندسی شیمی هر ساعت
جار تست آزمایشگاه مهندسی شیمی هر ساعت
پروب التراسونیک آزمایشگاه مهندسی شیمی هر دقیقه
  1. سختی سنج شور
آزمایشگاه مهندسی شیمی هر نمونه
- در خصوص تعرفه ­های مربوط به دانشکده فنی مهندسی، لازم است نمونه های آزمایشگاهی توسط سفارش دهنده تهیه و در محل آزمایشگاه تحویل داده شود.
 
ج) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
ردیف شرح نام گروه واحد تعرفه (ریال)
1 آماده­ سازی کمتر از دو کیلوگرم نمونه خاک در اندازه کمتر از  2 میلی­متر علوم و مهندسی خاک هر نمونه 35000
2 دانه ­بندی به روش هیدرومتری (بافت) علوم و مهندسی خاک هر نمونه 175000
3 درصد رطوبت علوم و مهندسی خاک هر نمونه 60000
4 جرم مخصوص ظاهری علوم و مهندسی خاک هر نمونه 115000
5 جرم مخصوص حقیقی علوم و مهندسی خاک هر نمونه 135000
6 رطوبت با دستگاه صفحات فشاری علوم و مهندسی خاک هر نمونه 245000
7 قطر ذرات به روش الک خشک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 185000
8 pH گل اشباع علوم و مهندسی خاک هر نمونه 95000
9 EC هدایت الکتریکی علوم و مهندسی خاک هر نمونه 120000
10 درصد رطوبت اشباع علوم و مهندسی خاک هر نمونه 80000
11 کربن آلی علوم و مهندسی خاک هر نمونه 115000
12 آهک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 80000
13 فسفر خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 180000
14 ازت نیتراته خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 290000
15 ازت کل خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 200000
16 پتاسیم خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 290000
17 سدیم خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 260000
18 کلسیم خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 200000
19 منیزیم خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 265000
20 کربنات خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 145000
21 بیکربنات خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 145000
22 pH آب علوم و مهندسی خاک هر نمونه 65000
23 EC هدایت الکتریکی آب علوم و مهندسی خاک هر نمونه 65000
24 کل مواد محلول در آب TDS علوم و مهندسی خاک هر نمونه 65000
25 ازت کل گیاه علوم و مهندسی خاک هر نمونه 220000
26 فسفر گیاه علوم و مهندسی خاک هر نمونه 230000
27 پتاسیم گیاه علوم و مهندسی خاک هر نمونه 210000
28 خاکستر­گیری با کوره الکتریکی علوم و مهندسی خاک هر نمونه 50000
29 پایداری خاکدانه­ ها به روش الک تر علوم و مهندسی خاک هر نمونه 750000
30 هدایت هیدرولیکی به روش بار افتان یا ثابت علوم و مهندسی خاک هر نمونه 1140000
31 کربن بیومس جمعیت میکروبی خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 560000
32 تنفس میکروبی پایه یا تحریک شده جمعیت میکروبی خاک علوم و مهندسی خاک هر نمونه 330000
33 جمعیت میکروبی به روش MPN یا CFU علوم و مهندسی خاک هر نمونه 330000
34 استریل کردن با اتوکلاو علوم و مهندسی خاک هر نوبت 500000
35 اسپکتروفتومتر بدون آماده سازی علوم و مهندسی خاک
علوم باغبانی
زراعت و اصلاح نباتات
1-20 نمونه 40000
21-40 نمونه 35000
41-60 نمونه 30000
>60  نمونه 25000
36 اندازه گیری خاکستر علوم و مهندسی خاک
علوم دامی
1-20 نمونه 50000
21-40 نمونه 40000
>41  نمونه 30000
37 فلیم فتومتر بدون آماده سازی علوم و مهندسی خاک
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی
1-20 نمونه 50000
21-40 نمونه 45000
41-60 نمونه 40000
>60  نمونه 35000
38 فلیم فتومتر با آماده سازی علوم و مهندسی خاک
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی
1-20 نمونه 100000
21-40 نمونه 85000
>41  نمونه 70000
39 الکترو فورز زراعت و اصلاح نباتات فقط ران کردن + تصویر برداری 150000
40 فریز درایر زراعت و اصلاح نباتات هر دوره 200000
41 اولتراسونیک زراعت و اصلاح نباتات هر نوبت 50000
42 تعیین انرژی خام توسط دستگاه بمب کالریمتر علوم دامی هر نوبت 350000
43 تعیین الیاف خام  علوم دامی هر نوبت 100000
44 تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) علوم دامی هر نوبت 150000
45 تعیین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) علوم دامی هر نوبت 150000
46 اندازه گیری آلایندگی اگزوز خودرو بیوسیستم هر نوبت 500000
47 چربی خام (سوکسیله) بدون آماده سازی علوم دامی هر نمونه 150000
48 چربی خام (سوکسیله) بدون آماده سازی علوم دامی >10  نمونه 120000
49 PH  متر مهندسی آب 1-20 نمونه 40000
21-40 نمونه 35000
41-60 نمونه 30000
>60  نمونه 25000
50 شخم بیوسیستم هر هکتار 1000000
51 آزمون فشاری* بیوسیستم هر نمونه 100000
52 آزمون کششی با نصب فک کششی* بیوسیستم هر نمونه 150000
53 آزمون  خزشی(در حالت کششی)* بیوسیستم هر نمونه 150000
54 آزمون سفتی (فشاری) با پروب ساچمه ای* بیوسیستم هر نمونه 30000
*دستگاه کشش فشار (SANTAM) با حداکثر بار اعمالی 20KN و کوچکترین حسگر بار قابل نصب 1KN بدون انجام مرحله آماده سازی نمونه
ه) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
ردیف نام دستگاه واحد مبلغ مصوب (ریال)
1 سانتریفیوژ یخچالدار هر نمونه 100000
2 فلایم فتومتر هر نمونه 100000
3 اسپکتروفتومتر هر نمونه 100000
4 سطح برگ سنج هر ساعت کار 500000
5 الکتروفورز عمودی هر ژل 100000
6 الکتروفورز افقی هر ژل 100000
7 واکنش زنجیره­ای پلیمراز  PCR هر رک 96 تایی 350000
8 کلروفیل متر هر ساعت کار 500000
9 فتوسنتز متر هر ساعت کار 500000
10 بلاد گاز آنالایز هر نمونه 200000
11 پروب مولتی فرکانس عمقی هر معاینه 250000
12 پروب مولتی فرکانس سطحی هر معاینه 250000
13 دستگاه تقطیر هر نمونه هر نمونه 200000
14 Van Fery هر نمونه 100000
15 پمپ سرنگ هر نمونه 50000
16 آنالیز شیر هر نمونه 250000
17 سیستم آنالیز اسپرم هر نمونه 400000
 
 د) دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مشگین شهر                
ردیف نام دستگاه واحد مبلغ مصوب ( ریال )
1 سانتریفیوژ یخچالدار یکبار استفاده از دستگاه 100000
2 PCR   سیستم یکبار استفاده از دستگاه 300000
3 انکوباتور یخچالدار یک ساعت 200000
4 دستگاه کلونجر تقطیر با آب یک ساعت 100000
5 سوکسله یک ساعت 100000
6 انکوباتور یک ساعت 150000
7 ترازو 0.001 یک ساعت 50000
8 اتوکلاو یکبار استفاده از دستگاه 150000
9 آون یکبار استفاده از دستگاه 100000
10 ELISA یکبار استفاده از دستگاه 150000
 
و) دانشکده روانشناسی
1)خدمات مشاوره و روان درمانی تخصصی ( مطابق تعرفه­های سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور)
کارشناسی ارشد
(غیر هیات علمی)
کارشناسی ارشد مربی دکتری
(غیر هیات علمی)
دکتری استادیار دکتری دانشیار دکتری استاد
تهران 420000 ریال 480000 ریال 610000ریال 730000 ریال 840000 ریال 970000 ریال
مراکز استان 360000 ریال 420000 ریال 480000 ریال 610000 ریال 730000 ریال 840000 ریال
سایر شهرستان­ها 300000 ریال 360000ریال 430000 ریال 480000 ریال 610000 ریال 730000 ریال
 
2)خدمات روان سنجی و اجرای آزمونهای روان شناختی
نوع خدمات زمان هزینه (ریال)
اجراء و تفسیر آزمون آزمونهای مداد کاغذی کوتاه مدت از قبیل افسردگی، اضطراب، هوش ریون، SC190 و سایر آزمونهایی که اجرا، نمونه گذاری و تفسیر آن عینی است. حداقل 30 دقیقه 100000
اجراء و تفسیر آزمون آزمونهای مدادکاغذی بلند مدت از قبیل MMPIt 16 عاملی کتل، کهس و بندر گشتالت، رغبت سنج هالند و سایر آزمونهایی که پس از اجرا، نیاز به تفسیر متخصص دارد و نیمه عینی است. حداقل 45 دقیقه 500000
اجراء و تفسیر آزمون آزمونهای فرافکن یا عملی بلند مدت از قبیل T.A.T، رورشاخ، و کسلر کودکان و بزرگسالان و سایر آزمونهایی که اجرای آنها عملی است و نیاز به زمان طولانی دارد. حداقل 60 دقیقه 800000
 
3)خدمات ارزیابی و درمانهای نوروسایکولوژیک
ردیف نوع خدمات زمان تعرفه (ریال)
1 نوروفیدبک 45 دقیقه ( در هر جلسه ) 300000
2 تحریک الکتریک مستقیم فراجمجمه ­ای (tDCS) 45 دقیقه ( در هر جلسه ) 300000
3 ثبت و تحلیل امواج مغزی با الکتروانسفالوگرافی کمی و نرم افزار نوروگاید یک ساعت 600000
 
4)تعرفه‌ دستگاه‌های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش و مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه
ردیف خدمات خدمات مرکز سلامت و تندرستی تعرفه (ریال)
1 ویزیت توسط پزشک 220000
2  
 
خدمات مداخله‌‌ای
 
 
لیزر درمانی توسط پزشک معالج (هر جلسه) 500000
حرکات اصلاحی زیر نظر پزشک معالج (هر جلسه) 150000
تمرین اصلاحی با وزنه زیر نظر پزشک معالج (هر جلسه) 120000
تمرین اصلاحی با تردمیل زیر نظر پزشک معالج (هر جلسه)  120000
ماساژ ورزشی و ریلکسیشن (هر جلسه حداقل 30 دقیقه) 300000
3  
 
خدمات سنجش و اندازه گیری
سنجش ترکیب بدن به روش بیوامپدانس 220000
سنجش و برسی وضعیت ریه (اسپرومتری) 400000
نوار قلب 150000
سنجش راستای قامت به روش کامپیوتری 300000
بررسی وضعیت کف پا (اسکن پا) 120000
4 خدمات مشاوره مشاوره و ارائه برنامه تمرین ورزشی 600000
5 خدمات متفرقه تعامل با سازمان‌های مختلف ( سازمان ورزش و جوانان،
 هیات پزشکی ورزشی، آموزش و پرورش و ...)
توافقی بر اساس قرار داد
 
5) تعرفه‌ دستگاه‌های آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش و مرکز سلامت و تندرستی دانشگاه             
ردیف نام دستگاه‌ تعرفه (ریال)
1 کالیپر چین پوستی ( روزانه) 100000
2 پلار( روزانه) 100000
3 تردمیل معمولی (هر ساعت ) 50000
4 گاز آنالیزر ( هر جلسه) 500000
5 اسپیرو متری( روزانه) 500000
6 بلاد گاز سیستم ( روزانه) 500000
7 لاکتومتر ( روزانه) 200000
8 گلوکومتر ( روزانه) 200000
9 فشار سنج ( روزانه) 100000
10 سانتریفیوژ ( روزانه) 300000
11 نوار قلب ( روزانه) 500000
12 سل کانتر ( روزانه) 500000
13 دوربین ( روزانه) 200000
14 دوچرخه ( روزانه) 400000
15 هولترمانیتورینگ ( روزانه) 500000
16 الایزا ( روزانه) 300000
17 اسپکتوفوتومتری ( روزانه) 300000
 
تبصره 1:  تعرفه دستگاهها و تجهیزات مستقر در گروهها برای استفاده اعضای هیات علمی داخل گروه آموزشی رایگان و برای خارج از گروه مربوطه 25% تعرفه مصوب خواهد بود. در مورد دستگاههای SEM, XRD  و همچنین دستگاههایی که در محل آزمایشگاه مرکزی مستقر هستند همه اعضای هیات علمی دانشگاه 25% تعرفه مصوب را پرداخت خواهند نمود.
تبصره 2:  کلیه سفارشات خدمات آزمایشگاهی از داخل و خارج دانشگاه از طریق پورتال آزمایشگاه مرکزی و پرداخت آنلاین به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه صورت می­ گیرد در مواقع ضروری و بروز مشکل در پورتال، خدمات آزمایشگاهی پس از پرداخت مبلغ خدمات و تایید رئیس آزمایشگاه مرکزی ممکن خواهد بود.