پاداش ها و حمایت ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۳ - 14:37 | 
مشوق ها و پاداش های مصوب در خصوص تشویق همکاران هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکیمیلی(دوره دکترا) :
- کرسی های علمی-ترویجی 10/000/000 ریال معادل و جایگزینی یک مقاله علمی- پژوهشی
- کرسی های نقد و نو آوری 20/000/000  ریال معادل و جایگزینی یک مقاله wos
- کرسی نظریه پردازی تخصصی 40/000/000 ریال معادل و جایگزینی jcr

- حق الزحمه داوری و نقد : 4/000/000