کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۶ - 09:35 | 

آنچه‌ که‌ به‌ انجام‌ عملی‌ کاشت‌ محصولات‌زراعی‌ و باغی‌ و تهیه‌ شرایط‌ و امکانات‌ لازم‌ ونیز نگهداری‌ این‌ گیاهان‌ تا مرحله‌ رسیدن‌ وبرداشت‌ محصول‌ مربوط‌ می‌شود، موضوعاتی‌است‌ که‌ رشته‌ تکنولوژی‌ تولیدات‌ گیاهی‌ راتشکیل‌ می‌دهد