شرح وظایف اداره اموال

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:24 | 

- صدور مجوز جهت چاپ پلاک اموال و اجازه پلاک کوبی به حسابدار امین اموال واحدهای تابعه
- اظهارنظر درخصوص انتصاب امناءاموال
- نظارت بر تغییر و تحول بین امناء اموال
- تائید صورتحسابهای اموال رسیده و یا فرستاده پس از رسیدگی و اعمال حساب توسط مسئولین رسیدگی به اسناد
- رسیدگی به درخواست حذف مال از دفاتر اموال دانشگاه براساس مدارک ومستندات قانونی
- نظارت دقیق برفروش اموال اسقاط و مازاد
- جمع آوری اطلاعات اموال واحدهای تابعه و تنظیم حساب اموال دانشگاه
- تایید کلیه رسید انبارهای غیرمصرفی(پلاک خور) ثبت شده توسط امناءاموال در دفاتر محاسبه اموال
- ارشادات و راهنمائی‌های لازم به امناءاموال و رفع مشکلات آنان
- اعزام بازرسین به واحدهای تابعه دانشگاه به منظور بررسی به طریق تنظیم حساب، نحوه حفظ و حراست اموال، اجرای صحیح مقررات و قوانین مربوط به اموال
- انجام سایر امورمحوله از طرف مقام مافوق