شرح وظایف اداره دفتر داری و تنظیم حساب ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:24 | 

- کنترل و نظارت بر صورتهای مالی
- کنترل ردیف های ابلاغی و اختصاصی
- نظارت برثبت اسناد و تنظیم سرفصل ها و کدگزارش آن
- کنترل مغایرت بانکی و پیگیری ارقام باز
- پیگیری تسویه حساب تنخواه واحدها
- کنترل و پیگیری تخصیص های صادره با ثبتها در اداره اعتبارات و دفترداری
- ارائه گزارشهای مالی به سازمان ذیربط
- تنظیم و ایجاد کدینگ حساب
- تهیه و تنظیم تفریغ و عملکرد بودجه هرسال
- تنظیم و نگهداری حساب های دانشگاه
- نگهداری و ثبت دفتر روزنامه کل و دفاتر معین و کنترل دفاتر معین از طریق حسابهای دفترکل
- تهیه و تنظیم آمار مربوط به هزینه ها به تفکیک مواد و برنامه عملیات
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.