شرح وظایف اداره رسیدگی به اسناد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:23 | 

- مطالعه قوانین و مقررات مربوطه از جمله آئین‌نامه مالی معاملاتی – قانون محاسبات عمومی کشور – قانون
- برگزاری مناقصات- قوانین و مقررات اداری واستخدامی – قانون کار وتأمین اجتماعی – قانون مالیات‌های مستقیم –قانون بودجه –دستورالعمل و بخشنامه‌های داخلی و وزارتی و...
- رسیدگی به اسناد و لیست‌های حقوق و مزایای واحدهای تابعه دانشگاه از نظر تطبیق با کلیه قوانین فوق
- تطبیق پرداخت ها با موافقت نامه های مبادله شده وتخصیص های صادرشده
- پاسخگویی به سوالات و مشکلات واحدهای تابعه در ارتباط با اسناد هزینه و ارائه راهنمایی‌های لازم به مسئولین رسیدگی به اسناد واحدها
- انجام روش های ممیزی اسناد به منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم در امورمالی دانشگاه
- کنترل واخواهی اسنادی که در انجام تشریفات مالی رعایت مقررات نشده و گزارش آن به مراجع ذیصلاح
- انجام اعمال ممیزی به‌منظور ایجاد سیستم کنترل داخلی منظم درامورمالی دانشگاه
- رسیدگی به مدارک وصول درآمد واحدهای انتفاعی دانشگاه و بررسی اسناد و مدارک هزینه پس از پرداخت وجه
- تطبیق اسناد هزینه ها با بودجه مصوب
- رسیدگی به حساب های پیش‌پرداخت ها و هزینه های انتقالی و موجودی انبارها وهمچنین اموال دانشگاه
- گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط و ارائه نظرات اصلاحی درموارد لزوم
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق