شرح وظایف اداره اعتبارات و تعهدات

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:22 | 

- تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزینه و سایرطبقه بندی های بودجه ای
- تامین اعتبار مخارجی که مورد تشخیص مقام مجاز خرج قرارگرفته در حدود اعتبارات تخصیص یافته و تهیه گزارش بودجه ای‌ لازم به مدیریت مالی جهت اعمال مدیریت صحیح برکنترل بودجه
- تطبیق اقلام مندرج در دفتر اعتبار تجاری و اختصاصی و سایر منابع و ردیف‌های عمومی با دفاتر معین هزینه اداره دفترداری و تنظیم حسابها و کشف مغایرت های موجود و پیگیری در رفع آن ها
- همکاری لازم در تنظیم صورت حساب عملکرد بودجه سالانه با اداره دفترداری و تنظیم حسابها
- تنظیم درخواست بر پایه اعتبارات موجود و تهیه و صدور حواله اعتبارات
- نگهداری حساب اعتبارات مصوب
- نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحداستفاده کننده
- تعهدات اسناد حقوق و مزایای اعضای غیر هیات علمی و هیات علمی دانشگاه و سایر اسناد هزینه
- تهیه گزارش در مورد جمع ارقام تعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق