شرح وظایف اداره رفاه و پشتیبانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:21 | 
- اجرای سیاست ها و خط مشیهای دانشگاه در زمینه های مربوط به رفاه و پشتیبانی.

- ایجاد و نگهداری و به روزرسانی بانک اطلاعاتی کارکنان.

- پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات و تجهیزات و اقدام به تامین آنها.

- پیگیری ، اجرا و نظارت بر امور مربوط به انعقاد قراردادهای رفاهی و انگیزشی و پشتیبانی دانشگاه.

- تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت برحسن اجرای طرحهای مزبور .

- مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .

- مطالعه بخشنامه ها و آیین نامه ها و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها و در صورت نیاز ابلاغ به افراد ذینفع.

- نظارت بر انجام امور خدماتی و عملکرد شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه.

- ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام مافوق.

- انجام امور مربوط به مکاتبات واحد و پیگیری نامه های وارده و صادره.

- امور مربوط به انتقال سوابق بیمه ای از صندوق ها و تغییر صندوق بیمه ای.

- انجام امور اداری مربوط به تعاون، بیمه ، رفاه و بهداشت و درمان کارکنان.

- تشکیل و نظارت بر شرکت های چند منظوره اعم از مصرف، مسکن و .....

- برنامه ریزی و هماهنگی اعطای انواع وامهای ضروری.

- ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده از تاسیسات ورزشی و رفاهی توسط کارکنان و خانواده آنان.

- ایجاد تسهیلات اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای تفریحی و زیارتی کارکنان و خانواده آنها.

- پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت.

- انجام بیمه خدمات درمانی و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی ، بیمه عمر و حوادث کارکنان.

- نیاز سنجی امور مربوط به مسائل رفاهی کارکنان و همکاری در اختصاص امکانات اعم از مهمانسرا، باشگاههای ورزشی ،استخر و... به کارکنان.

- نظارت و کنترل بر واحد نقلیه دانشگاه.

- نظارت و کنترل بر مرکز تلفن دانشگاه.

- اقدامات لازم جهت معرفی کارکنان به منظور استفاده از تسهیلات رفاهی و هماهنگی های لازم جهت جلب مشارکت و همکاری سایر سازمانها.

- ارتقاء و افزایش سطح خدمات رفاهی و اجتماعی از طریق جلب مشارکت درون سازمانی و برون سازمانی.
 
- بررسی و تحویل لیست مدارک پزشکی کارکنان جهت ارسال به شرکت بیمه و دریافت غرامت.

- اصلاح حق سرانه و اعمال تغییرات بیمه درمان کلیه کارکنان.

- مطالعه و بررسی و پیشنهاد روشهای تقلیل هزینه و افزایش درآمد دانشگاه.

- همکاری در برگزاری مناقصه و مزایده.

- مقایسه وضعیت رفاهی موجود دانشگاه با سایر دانشگاهها جهت اطلاع از کسری امکانات و تسهیلات.