شرح وظایف اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:19 | 

- مطالعه مستمر مجموعه ی قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور – قوانین کار- بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها به‌منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
- تهیه پیش نویس احکام شاغلین اعم از انتصاب، ارتقاءپایه، فوقالعاده‌ها، ماموریت و ...
براساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- اجرای صورتجلسات کارگروه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سختی کار اعضای غیرهیات علمی - تهیه پیش نویس قراردادهای اعضای غیرهیات علمی موقت – پیمانی بارعایت مقررات مربوطه
- تهیه گزارشهای لازم درخصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی
- بهنگام نمودن سیستم پرسنلی و اطلاعات پرسنلی آن
- انجام امور مربوط به ارزشیابی اعضای غیرهیات علمی درچارچوب دستورالعمل های تعیین شده
- تهیه آمارهای مختلف پرسنلی حسب مورد و طبق نظر مقام
- تهیه مدارک لازم و ارسال به هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه جهت تبدیل وضعیت استخدامی
- بهنگام نمودن سیستم حضور و غیاب اعضای غیرهیات علمی
- محاسبه و استخراج اضافه کار، تاخیر و تعجیل، ماموریت و مانده مرخصی‌های اعضای غیرهیات علمی
- ثبت برگه‌های ماموریت روزانه، مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب
- استخدام و معرفی اعضای غیرهیات علمی واجدشرایط لازم جهت انجام مشاغل موردنظر
- ارائه گزارش‌های ادواری از وضعیت انجام امورمحوله به مقام مافوق
- اعمال و اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های استخدامی در مورد اعضای غیرهیات علمی
- انجام اموراستخدامی از قبیل: استخدام-ترفیع-انتقال-مرخصی-ماموریت، بازنشستگی و غیره براساس قوانین و مقررات
- مراقبت در اجرای قوانین و مقررات انضباطی و ابلاغ و اجرای آن به دادگاه‌های اداری نسبت به تخلفات اعضای غیرهیات علمی
- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق