شرح وظایف اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:17 | 

- انجام امور اداری مربوط به استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی،‌ ارتقاء‌، ترفیع، ضریب حقوق ، ماموریت تحصیلی ، فرصت مطالعاتی،انتقال، مأموریت، مرخصی، تغییر عائله مندی،بازنشستگی و حقوق وظیفه وراث اعضای هیأت علمی ...
و تنظیم احکام کارگزینی مربوطه
- ارائه راهکارهای تکمیلی در جهت بهینه سازی سیستم مکانیزه
- مطالعه بخشنامه‌های رسیده جهت اجرای آن و در صورت نیاز ابلاغ به افراد ذینفع
- ارائه پیشنهادات اصلاح و بهبود روشهای انجام کار در هماهنگی با واحدهای ذیربط
- اعمال واجرای قوانین، مقررات وآئین نامه های استخدامی اعضای هیئت علمی.
- پیش بینی کادر هیئت علمی واحدهای آموزشی دانشگاه ضمن تماس با مسئولان مربوط .
- انجام مکاتبات مورد نیاز با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت اخذ مجوزهای لازم .
- انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضای هیات علمی بر اساس مقررات وآئین نامه های موضوعه .
- انجام امور مربوط به ترفیع پایه سالانه اعضای هیات علمی بر اساس مقررات وآئین نامه های موضوعه .
- انجام امور مربوط به عضویت داوطلبان استفاده از طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه بر اساسمقررات وآئین نامه های موضوعه .
- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی اعضا ء هیئت علمی بر اساس گزارشهای واصله از واحدهای مربوط.