شرح وظایف اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 14:17 | 
- اجرای سیاست ها و خط مشیهای دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی.

- ایجاد و نگهداری و به روز رسانی بانک اطلاعاتی پرسنلی اعضای هیأت علمی .

- برنامه ریزی و نظارت بر مقررات استخدامی و روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .

- مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مورد درخواست و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم .

- ایجاد ارتباط و تعامل با اعضای هیأت علمی به منظور رفع مشکلات اداری و استخدامی آنان در چارچوب آیین نامه ها.

- صدور گواهی اشتغال به کار اعضای هیأت علمی جهت ارائه به بانک ها و سایر مراجع.

- اعلام شروع بکار و خاتمه کار اعضای هیأت علمی به واحد حراست و امور مالی و سایر مراجع ذیربط.

- ابلاغ کلیه دستورالعمل ها و اطلاعیه های مربوط به اعضای هیأت علمی و اطمینان از اطلاع آنان از مفاد آنها.

- امور مربوط به صدور احکام پرسنلی اعضای هیئت علمی.

- نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه ها و آیین نامه های مربوطه.

- امور مربوط به بررسی مدت مجاز توقف در وضعیت پیمانی، رسمی آزمایشی و استخراج وضعیت های موجود اعضای هیأت علمی و اعلام به
مراجع ذیربط.

- مطالعه مستمر مجموعه قوانین کار، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها.

- بررسی پرونده های اعضای هیأت علمی حائز شرایط بازنشستگی و تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی یا درخواست افراد برای
بازنشستگی.

- تهیه آمارهای مختلف مربوط به اعضای هیأت علمی.

- ارائه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مدیر اداری.

- انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره.

- امور مربوط به انتقال سوابق بیمه ای از صندوق ها و تغییر صندوق بیمه ای.

- تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده های استخدامی اعضای غیر هیأت علمی.

- انجام امور اداری مربوط به استخدام ، فرصت مطالعاتی، انتقال، ماموریت، مرخصی، تغییر عائله مندی، بازنشستگی.

- مطالعه بخشنامه های رسیده جهت اجرای آن به نحو مطلوب.

- انجام امور مربوط به طرح خدمت دوره ضرورت در دانشگاه و ارسال گزارشات ۶ ماهه به ارگانهای نظامی و اعلام اتمام تعهدات جهت اخذ کارت پایان خدمت.

- همکاری با مدیر اداری و سایر مراجع ذیربط در برنامه ریزی و برآورد اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه.