کارکنان مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
AWT IMAGE

مهندس افشین ناصری
کارشناس مکانیک و کارشناس ارشد عمران
پست :رییس اداره تعمیرات و نگهداری دانشگاه

شماره داخلی :5058
شماره مستقیم : 31505058

AWT IMAGE

مهندس علی ملک پور
کارشناس الکترونیک
پست:کارشناس برق اداره تعمیرات و نگهداری

شماره داخلی :5043
شماره مستقیم : 31505043

AWT IMAGE

مهندس بهزاد احمدی
کارشناس ارشد عمران-مدیریت ساخت
پست :کارشناس اداره تعمیر ات و نگهداری دانشگاه

شماره داخلی :5058
شماره مستقیم : 31505058

AWT IMAGE

احد جمالی
تأسیسات برق

شماره داخلی :5043
شماره مستقیم : 31505043

AWT IMAGE

ناصر نظیفی
دفتر فنی و تأسیسات

شماره داخلی :5025
شماره مستقیم : 31505025

AWT IMAGE

علی رمضان پور
دفتر فنی و تأسیسات
شماره داخلی :5025
شماره مستقیم : 31505025

AWT IMAGE

محمدعلی رمضان پور
دفتر فنی و تأسیسات
شماره داخلی :5025
شماره مستقیم : 31505025

AWT IMAGE

مهدی بایرامی
دفتر فنی و تأسیسات

شماره داخلی :5044
شماره مستقیم : 31505044

AWT IMAGE

مهندس رسول الیاسیان
کارشناس عمران
پست : رئیس اداره نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه

شماره داخلی :5058
شماره مستقیم : 31505058

AWT IMAGE

مهندس کریم بدلی
کارشناس عمران
پست : کارشناس عمران

شماره داخلی :5058
شماره مستقیم : 31505058

AWT IMAGE

مهندس نادر صادقی
کارشناس مسئول ساختمان
شماره داخلی 5058
شماره مستقیم 31505058

AWT IMAGE

مهندس بیژن فتحی آذر
کارشناس برق
پست :کارشناس مسئول تاسیسات برقی

شماره داخلی :5058
شماره مستقیم : 31505058

AWT IMAGE

مهندس فرناز مطلع
کارشناس ارشد مکانیک
شماره داخلی 5058
شماره مستقیم 31505058