کارکنان مدیریت مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
AWT IMAGE

خلیل بی گناه
رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
شماره داخلی 5032
شماره مستقیم 31505032

AWT IMAGE

توکل سلیمانی
کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات
شماره داخلی 5032
شماره مستقیم 31505032

AWT IMAGE

نورالدین همرنگ‌ 
رئیس اداره رسیدگی به اسناد 
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

روشنک عالی‌مرد 
کارشناس مسؤول رفاه 
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

اسد نوروزی‌ 
کارشناس اداره رسیدگی به اسناد 
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

احمد ولی زاده
متصدی امور دفتری
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

‌ابراهیم نهاری 
کارشناس مسؤول حقوق و دستمزد 
داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

‌محمود آقا جانی 
کارشناس  
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

صمد علی زاده
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حساب ها
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

رضا پرورش
کارشناس
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

مژگان عبدالهی
کارشناس
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

صابر داسگر
رئیس اداره اموال دانشگاه
شماره داخلی: 5040
شماره مستقیم 31505040

AWT IMAGE


رسول شاهی‌ارجستان انباردار
شماره داخلی:5040
شماره مستقیم:31505040