کارکنان مدیریت مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 09:20 | 

خلیل بی گناه
رئیس اداره اعتبارات و تعهدات
شماره داخلی 5032
شماره مستقیم 31505032

AWT IMAGE

توکل سلیمانی
کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات
شماره داخلی 5032
شماره مستقیم 31505032

AWT IMAGE

نورالدین همرنگ‌ 
رئیس اداره رسیدگی به اسناد 
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

روشنک عالی‌مرد 
کارشناس مسؤول رفاه 
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

اسد نوروزی‌ 
کارشناس اداره رسیدگی به اسناد 
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

احمد ولی زاده
متصدی امور دفتری
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

‌ابراهیم نهاری 
کارشناس مسؤول حقوق و دستمزد 
داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

‌محمود آقا جانی 
کارشناس  
شماره داخلی :5033
شماره مستقیم : 31505033

AWT IMAGE

مژگان عبدالهی
کارشناس
شماره داخلی 5033
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

صمد علی زاده
رئیس اداره دفترداری و تنظیم حساب ها
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

رضا پرورش
کارشناس
شماره داخلی 5031
شماره مستقیم 31505031

AWT IMAGE

صابر داسگر
رئیس اداره اموال دانشگاه
شماره داخلی: 5040
شماره مستقیم 31505040

AWT IMAGE


رسول شاهی‌ارجستان انباردار
شماره داخلی:5040
شماره مستقیم:31505040

AWT IMAGE