معرفی مدیر امور مالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 09:37 |  


پیشینه تحصیلی :

  - دکترا تخصصی حقوق از دانشگاه تهران

  - کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران

  - کارشناس حسابداری از دانشگاه پیام نور اردبیلچ
کمیته ها  :
عضو اصلی کمسیون مناقصه و مزایده  دانشگاه
عضو کمیته تخصصی ذی حسابان استان
عضو کمیته نظارت اداری و مالی دانشگاه
عضو کمیته درآمد اختصاصی دانشگاه
عضو کمیته قوانین و مقررات شورای راهبری نظام نوین مالی  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 
عضو موسس و هیات مدیره صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه
عضو هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف

سوابق پژوهشی :
- تالیف کتاب اصول حاکم بر حقو ق کار
- عنوان نویسنده برتر در سال ۹۳ از طرف دانشگاه محقق اردبیلی   
 - تالیف کتاب امور مالی دولتی در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همکاری فصلنامه ذیحسابی وزارت ادارایی
- پژوهشگر برتر فصلنامه تخصصی ذی حسابی

 

  سوابق کاری :

  - عامل مدیر امور مالی حوزه ی معاونت پشتیبانی و حقوقی

  - معاون مدیرامور مالی دانشگاه

  

  اهم وظایف مدیریت امور مالی :

  - درخواست وجه از خزانه معین استان در حدود اعتبارات تخصیصی برای پرداخت هزینه های دانشگاه

  - پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی ، پیمانی ، قراردادی در حدود قوانین و مقررات

  - پرداخت حق التدریس اساتید اعم از رسمی و پیمانی و مدعو

  - پرداخت حق الزحمه قرادادهای تحقیقاتی ، پزوهشی ، مرکز رشد واحدهای فناوری و سایر هزینه ها از قبیل هزینه های ضروری ، خدمات رفاهی و ...

  - تامین اعتبار تعهدات بر طبق موافقتنامه و سایر مقررات موضوعه

  - نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قوانین و مقررات

  - رسیدگی و تطبیق پرداختها با مقررات

  - تهیه گزارش عملکرد مالی برای حسابهای مستقل اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

  - تهیه گزارش عملکرد مالی به حسابرس منتخب هیات امنا و هیات امنای دانشگاه

  - تهیه گزارش عملکرد مالی به دیوان محاسبات به منظور تفریغ و کنترل حسابهای دانشگاه در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی

  - تهیه گزارش عملکرد مالی به اداره تمرکز و تلفیق حسابها خزانه داری کل کشور

  - صدور اسناد حسابداری و تهیه صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه برای حسابهای مستقل اعتبارات

  -  هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

  - صدور چک برای اعتبارات هزینه ای ، تملک داراییهای سرمایه ای ،اختصاصی ، سایر منابع و ایلاغی

  - وصول و کنترل در آمد اختصاصی (شهریه – سلف سرویس- قراردادها و...) دانشگاه و وواریز آن به حساب خزانه داری در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی

  - نگهداری لیست اموال دانشگاه وتهیه ؛ تنظیم فرمهای مربوطه

  - نظارت براموال دانشگاه

  - دریافت و نگهداری ضمانت نامه های معتبر و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دانشگاه

  - پاسخگویی مالی به مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات ، حسابرس منتخب هیات امنا ، سازمان بازرسی و سایر مراجع قانونی

  - بایگانی اسناد امور مالی

 مقالات :
۱.
نقش نظارت مالی ذی حسابی درراستای قانونمداری وتحقق شفافیت و انضباط مالی ، فصلنامه تخصصی ذی حسابی ، شماره سه ، سال اول ، فصل پاییز ۹۳ ، صفحه ۶۰
۲. بررسی مسوؤلیت مدنی کارکنان دولت، اولین جشنواره پزوهش در نظام اداری ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۹۳
۳. بررسی مصوبات دانشگاه ها در راستای حاکمیت قانون با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، اولین جشنواره پزوهش در نظام اداری ایران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۹۳
۴. دولت الکترونیک، مجله یاسای، پردیس قم، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳
۵. تعهدات و مسوؤلیت های کارفرما در حقوق کار ایران، نشریه فرصت، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳  
۶. مسوؤلیت حقوقی ناشی از قرادادهای ورزشی، همابش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی ، دانشگاه محقق اردبیلی ،مهر ماه ۱۳۹۴
۷. مسوؤلیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی ، همابش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، مهر ماه ۱۳۹۴
۸. حقوق شهروندی و تغذیه سالم، همایش کشاورزی ارگانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، مرداد ماه ۱۳۹۴
۹. نقد و بررسی حقوق یرای ۶۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فصلنامه تخصصی ذی حسابی، سال دومشماره ۷، فصل پاییز۹۴
۱۰. نقش حسابرسی و کنترل مالی در بیان عملکرد دولت در راستای حقوقی عمومی، اولین همایش ملی حسابداری دولتی، دانشگاه آمل، سال ۹۰
۱۱. نقد و بررسی حقوق یرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۰۴ مالیات، فصلنامه تخصصی ذی حسابی، سال دوم، شماره ۸  فصل زمستان ۹۴
۱۲. تحلیل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تعلق حق حضور در جلسه کارمندان امور مالیاتی، فصلنامه تخصصی ذی حسابی، شماره ۹، سال ۹۵
۱۳. بررسی نظام حقوقی بازنشستگی در ایران در پرتو آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فصلنامه تخصصی ذی حسابی، شماره ۱۰، سال ۹۵
۱۴. بررسی قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، فصلنامه تخصصی ذی حسابی، شماره ۱۱، سال ۹۵
۱۵. تحلیل رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرخص تشویقی زایمان، فصلنامه تخصصی ذی حسابی،شماره ۱۲، سال ۹۵
۱۶. نقش حقوق بشر در ارتقا حق بر محیط زیست سالم. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. ۱۳۹۵. انشگاه محقق اردبیلی
۱۷. محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار. ۱۳۹۵. انشگاه محقق اردبیلی
۱۸. نقش آموزش عالی در ارتقا امنیت با نگاهی به مبانی حقوقی آن در ایران همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت ۱۳۹۵ داتشگاه تهران
۱۹. سلامتی در معاملات دولتی، نشریه حقوق انرزی، دانشگاه تهران، سال ۱۳۹۵

مقالات انگلیسی:
 

  1. < dir="LTR" >Public Procurement law In the Legal   System of  Iran and Turkey , ۵th International Scientific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey February ۲۰ - ۲۱, ۲۰۱۵, Hacettepe University, Ankara, Turkey
  2. A comparative study of judicial review of administration decisions in the legal system Australia and Turkeyth International Scientific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey February ۲۰ - ۲۱, ۲۰۱۵, Hacettepe University, Ankara, Turkey
  3. A study of Competition law, International Academic Institute for Science and Technology, International Academic Journal ofHumanities, ۲۰۱۷, Vol. ۴, No. ۳, ۲۰۱۷, pp. ۵۵-۶۰.
  4. The Basics and Objectives of Competition Law in Iran&#۳۹;s Legal System, International Academic Journal ofSocial Sciences, ۲۰۱۷ Vol. ۴, No. ۳, ۲۰۱۷, pp. ۳۳-۳۷.
  5. The principle of competition is the key to regulation public procurement,,European Journal of Social Sciences Studieshttp://dx.doi.org/۱۰.۵۲۸۱/zenodo.۸۳۵۵۹۴,Volume ۲, Issue ۶, ۲۰۱۷
  6. The Review of Principles Governing Public Procurement, International Academic Journal ofEconomics, ۲۰۱۷, Vol. ۴, No. ۳, ۲۰۱۷, pp. ۲۲-۲۸.
  7. A Comparative of the Principles Govern of Public Procurement in the Iranian Legal System and the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD,) Research on Humanities and Social Sciences   , Vol.۷, No.۱۳, ۲۰۱۷
  8. SUPREME AUDIT COURT IN THE LEGAL SYSTEM OF IRAN, European Journal of Social Sciences Studies, http://dx.doi.org/۱۰.۵۲۸۱/zenodo.۸۴۲۱۸۴, Volume ۲ │ Issue ۵ │ ۲۰۱۷
  9. Public Procurement, A Major Potential for Corruption, International Academic Journal ofAccounting and Financial Management, Vol. ۴, No. ۳, ۲۰۱۷, pp. ۲۳-۲۶
  10. NEW PRINCIPLES GOVERNING OF PUBLIC LAW INRESPECT OF PUBLIC SERVICES, European Journal of Social Sciences Studies  , Volume ۲, Issue ۷, ۲۰۱۷