معرفی کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 09:06 | 

 سجاد پور عباس 
 رئیس اداره کارگزینی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه 
شماره تماس داخلی: 5030 
شماره تماس مستقیم: 31505030

AWT IMAGE

 فرزانه قاسمی 
کارشناس مسؤول اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه 
شماره داخلی:5060 
شماره مستقیم:31505060

AWT IMAGE

محسن صدیقی 
کارشناس اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه 
شماره داخلی:5029 
شماره مستقیم:31505029

AWT IMAGE

 نازل اسدی 
رئیس اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شماره تماس داخلی: 5028 
شماره تماس مستقیم: 31505028

AWT IMAGE

 قاسم  قدیری دمدل 
 کارشناس مسئول اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شماره تماس داخلی: 5028 
شماره تماس مستقیم: 31505028

AWT IMAGE

کمال‌الدین کمالی 
رئیس اداره‌ی دبیرخانه 
داخلی: 5019 
شماره مستقیم : 31505019

AWT IMAGE

زهرا محمدی‌ صائم 
کارشناس ‌ اسناد اوراق امحائی 
‌ مدیر نرم افزار مکاتبات اداری 
داخلی: 5018
شماره مستقیم : 31505018

AWT IMAGE

میرحسین موسوی میرک 
کارشناس اسناد اوراق امحائی
 شماره داخلی: 5022 
شماره مستقیم: 31505022

AWT IMAGE

‌خاقان آزاد
رئیس اداره رفاه کارکنان
تلفن داخلی: 5021
مستقیم 31505021

AWT IMAGE

شهروز جعفروند
‌عامل مالی
تلفن داخلی: 5021
مستقیم 31505021

AWT IMAGE

سیروس محسن‌زاده
عامل مالی
تلفن داخلی: 5021
مستقیم 31505021

AWT IMAGE


رسول ‌ارشادی فر
کارشناس
شماره داخلی:5050
شماره مستقیم:31505050

AWT IMAGE


خانم موسوی ‌
کارشناس
شماره داخلی:5050
شماره مستقیم:31505050

AWT IMAGE


سیامک امیدی ‌
کارپرداز
شماره داخلی:5021
شماره مستقیم:31505021

AWT IMAGE

شهروز سلامی
مسوول حمل و نقل
شماره داخلی :5045
شماره مستقیم : 31505045

AWT IMAGE

عابد غضنفری
راننده
شماره داخلی :5045
شماره مستقیم : 31505045

AWT IMAGE

نعمت خوشبخت
راننده
شماره داخلی :5045
شماره مستقیم : 31505045

AWT IMAGE

امین فرجود
راننده
شماره داخلی :5045
شماره مستقیم : 31505045

AWT IMAGE

جعفر ایران نژاد
مسؤول انبار مرکزی
شماره داخلی :5041
شماره مستقیم : 31505041

AWT IMAGE

اسلام فروزان
انباردار
شماره داخلی :5041
شماره مستقیم : 31505041

AWT IMAGE

میرعیسی خوشبخت
انباردار
شماره داخلی :5041
شماره مستقیم : 31505041

AWT IMAGE

حسن زمانی
مسؤول واحد مخابرات
شماره داخلی :5000
شماره مستقیم : 31505000

AWT IMAGE