معرفی مدیر امور اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ - 09:35 | 

 
پیشینه تحصیلی :

  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

  سوابق کاری :

  حسابدار و عامل مالی اعتبارات هزینه ای و عمرانی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳

  حسابدار امور فنی و عامل مالی اعتبارات عمرانی دانشگاه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱

  رییس اداره ی رفاه و پشتیبانی و عامل مالی اعتبارات هزینه ای ، اعتبارات عمرانی دانشگاه و حوزه­ی ریاست از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

  عضویت در کمیته ها :

  دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه

  عضو کمیسیون معاملات دانشگاه

  عضو کمیته فنی بازرگانی کمیسیون معاملات دانشگاه

  عضو هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه

  عضو کارگروه طبقه­ بندی مشاغل

  عضو کارگروه تحول اداری دانشگاه

  عضو کمیته نظارت اداری و مالی دانشگاه

  مدیر عامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه از تاریخ ۸۸ تا ۹۲

  رییس هیأت مدیره­ی شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه از سال ۱۳۹۲

  عضو هیأت مدیره­ی شرکت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه

  حسابدار صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه از سال ۱۳۸۳