همایش ها

معرفی کارکنان

AWT IMAGE

دکتر تقی آل ابراهیم

رئیس اداره همکاری های علمی و بین المللی

ایمیل: m_ebrahimAWT IMAGEuma.ac.ir


AWT IMAGE

رویا راثی زاده

کارشناس مسئول اداره همکاری های علمی و بین المللی

ایمیل: Proya6239@gmail.com