همایش ها

معرفی کارکنان

AWT IMAGE

احد اقبالی عموقین

سرپرست اداره روابط عمومی 

ایمیل: aeghbali41@yahoo.com


AWT IMAGE

شیدامظفری

کارشناس روابط عمومی

ایمیل: sh_hashjin_69@yahoo.com

AWT IMAGE

توحید مهدوی

کارشناس روابط عمومی

ایمیل: T.mahdavi@yahoo.com

AWT IMAGE

علی انوار

کارشناس روابط عمومی

ایمیل: Ali.Anvar.2014@gmail.com