همایش ها

معرفی مدیریت

AWT IMAGE

دکتر محمدتقی آل ابراهیم

سرپرست مدیریت روابط عمومی و بین الملل

ایمیل: m.t.alebrahim@gmail.com