تعرفه ها

ویزیت پزشک 120000 ریال
پایش سلامت دانش آموزان 250000 ریال
پایش سلامت آزاد 480000 ریال
استعدادیابی ورزشی از روی ژنتیک 450000 ریال
استعداد یابی ورزشی  از روی ترکیب بدن 400000 ریال
ماساژ 15 دقیقه 300000 ریال
ماساژ 30 دقیقه 450000 ریال
خدمات پژوهشی
ترکیب بدن 400000 ریال
اسپیرو متری 300000 ریال
نوار قلب 180000 ریال
الکترومیوگراف(EMG) 600000 ریال
HRV 700000 ریال
گاز آنالیزر 1400000 ریال
تریدمیل 220000 ریال
دوچرخه 100000 ریال
تخته نیرو 900000 ریال
اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه محقق 25 درصد تخفیف     
اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان سایر مراکز 15 درصد تخفیف