ورود به سایت

اعضای انجمن علمی تولیدات دامی (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

اعضای انجمن علمی تولیدات دامی (مغان)


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

ناصر

کاظمی

دبیر

۲

اسماعیل

هدایت

عضو اصلی

۳

قادر

فکری

عضو اصلی

۴

محمود

صادقی

عضو اصلی

۵

سوران

 بنی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: سرکار خانم دکتر آزاده بوستان


عملکرد انجمن علمی تولیدات دامی (مغان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۱ | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات دامی (مغان)


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

عملکرد انجمن علمی تولیدات دامی مغان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۸ | 

عملکرد انجمن علمی تولیدات دامی مغان


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری