ورود به سایت

اعضای انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

اعضای انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی


ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

۱

محمد

اسدیان

دبیر

۲

علیرضا

محمودی

نائب دبیر

۳

مجید

احمدی

عضو اصلی

۴

واحد

نگهبان

عضو اصلی

۵

امیر

شایعی

عضو اصلی

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر عبداله گلمحمدی


AWT IMAGE


عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۳۰ | 

//عملکرد انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی


نوع برنامه عنوان برنامه گستره برنامه محل اجرای برنامه تاریخ برگزاری
کارگاه آموزش Spss دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۸/۱۳
کارگاه آموزش متلب دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۰
بازدید علمی بازدید از کارخانه تراکتور سازی تبریز دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۸/۲۱
کارگاه آموزش جوشکاری دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۹/۲۳
بازدید علمی بازدید از کارخانه خوش طعم دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۰/۳
کارگا/ه انتقال تجربه اختراع دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۰/۳
بازدید علمی بازدید از مرغداری و کشتارگاه طیور سامیان دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۰/۷
کارگاه آموزش نرم افزار  R دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۰/۲۰
کارگاه مقاله نویسی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۵/۱۱/۲
کارگاه آموزش کتیا مقدماتی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۱/۲۰
کارگاه آموزش ICDL ۱  دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۱/۲۰
بازدید علمی بازدید از کشت و صنعت مغان دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۱/۲۱
کارگاه آموزش سالید وورکز مقدماتی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۱/۲۵ تا ۹۶/۲/۶
کارگاه آموزش ماشین های مکانیزه چشم بینایی دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱
کارگاه آموزش کتیا پیشرفته دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱
کارگاه آموزش سالید وورکز پیشرفته دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۷ تا ۹۶/۲/۲۰
کارگاه آموزش ICDL ۲   دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۱ تا ۹۶/۲/۲۲
کارگاه آموزش Simapro دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۵ تا ۹۶/۲/۱۷
کارگاه آموزش پرورش قارچ دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۷ تا ۹۶/۲/۲۱
کارگاه آموزش ورمی کمپوست دانشکده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ۹۶/۲/۱۷