ورود به سایت

انجمن های علمی دانشکده علوم پایه

انجمن های علمی دانشکده علوم


*****

-

دانشکده علوم

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

متفرقه

نجوم

محمد یاغچیان

AWT IMAGE

دکتر قادر نجارباشی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۱

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

زمین شناسی

حبیب شهابی فر

-

AWT IMAGE

دکتر علی لطفی بخش

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        ۳

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      -

 - وبلاگ / وبسایت:    -

 - طرح پژوهشی:         -

مسابقه:                        -

زیست شناسی

سحرمافی

-

AWT IMAGE

دکترعلیرضا پناهی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۷

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:           -

 - نشریه:                      ۱

 - وبلاگ / وبسایت:    

 - طرح پژوهشی:         

مسابقه:                        

شیمی کاربردی

حسین باقری

-

AWT IMAGE

دکتر حبیب اله اسکندری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        ۳

 - بازدید علمی:            

 - نشریه:                       -  

 - وبلاگ / وبسایت:     -  

 - طرح پژوهشی:          

مسابقه:                         

فیزیک

سپیده عظیمی

AWT IMAGE

دکتر فرهاد ستاری

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         

 - برنامه ترویجی:        ۱۸

 - بازدید علمی:            

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

نانو

کبری احدزاده

AWT IMAGE

دکتر علی توانا

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         -

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         -

ریاضیات

شهریار خدایی

AWT IMAGE

دکتر نیکروز حیدری

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         -  

 - برنامه ترویجی:         ۲

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         ۱

آمار

علی تنگسار

AWT IMAGE

مهدی اسماعیلیان

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:         ۲

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                         ۱

علوم کامپیوتر حامد صباحی دکتر دانیال میری زاده

- کارگاه آموزشی:         ۱

 - برنامه ترویجی:         -

 - بازدید علمی:            -

 - نشریه:                       -

 - وبلاگ / وبسایت:     -

 - طرح پژوهشی:          -

مسابقه:                        ۲

***

دانشکده علوم

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۹

۴۷

-

۸

۱

۱

*****

-