ورود به سایت

انجمن های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

انجمن های علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی


-

****

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

فعالیت ها

حضور در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

صنایع چوب و کاغذ

فروزان انصاری

-

AWT IMAGE

دکتر محمد احمدی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۷

 - برنامه ترویجی:       ۲

 - بازدید علمی:          ۱

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                    ۱

۴oمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

محمد اسدیان

-

AWT IMAGE

دکتر عبداله گل محمدی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:     ۱۶

 - برنامه ترویجی:       -

 - بازدید علمی:          ۴

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                    -   
    

مهندسی مکانیک بیوسیستم

سعید آقا عزیزی

-

AWT IMAGE

دکتر عزت اله عسکری

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       -    

 - بازدید علمی:          -

 - نشریه:                     -

 - وبلاگ / وبسایت:   -

 - طرح پژوهشی:        -
- مسابقه:                    -   

مهندسی آب

محمدرضا اجاقی

-

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا نیک پور

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      -  

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  
- مسابقه:                    -      

علوم و مهندسی خاک

سیده خمسا اسبقیان

AWT IMAGE

دکتر آیدا عباسی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:                ۷

 - برنامه ترویجی:                 ۴

 - بازدید علمی:                    -  

 - نشریه:                               -  

 - وبلاگ / وبسایت:             -  

 - طرح پژوهشی:                  

مسابقه:                                 -  

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

مرتع و آبخیزداری

جواد قربانی

AWT IMAGE

-

دکتر رئوف مصطفی زاده

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۶

 - برنامه ترویجی:       ۳

 - بازدید علمی:          ۲

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:  دارد  

 - طرح پژوهشی:        -  
- مسابقه:                    ۱       

جنگلداری

هانیه سروری

-

AWT IMAGE

دکتر کیومرث سفیدی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       ۱

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  
- مسابقه:                    -     

علوم دامی

حسام سردارلو

-

AWT IMAGE

دکتررضا بهمرام

-

 - کارگاه آموزشی:      ۲

 - برنامه ترویجی:       -  

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -   

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  

مسابقه:                       -  

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه های انجمن علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

زراعت و اصلاح نباتات

شیوا حمیدزاده مقدم

-

AWT IMAGE

دکترسودابه جهانبخش

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:      -  

 - برنامه ترویجی:       -  

 - بازدید علمی:          -  

 - نشریه:                     -  

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:        -  

مسابقه:                       -  

باغبانی

مهدی خسروی

-

AWT IMAGE

دکتر مهدی محب الدینی

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        -  

 - بازدید علمی:           -  

 - نشریه:                      -  

 - وبلاگ / وبسایت:    -  

 - طرح پژوهشی:         -  

مسابقه:                        ۱

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

علوم و صنایع غذایی

آرزو روحی

AWT IMAGE

دکتر یونس زاهدی

AWT IMAGE

- کارگاه آموزشی:       ۲

 - برنامه ترویجی:        -  

 - بازدید علمی:           -  

 - نشریه:                دارد

 - وبلاگ / وبسایت:   -  

 - طرح پژوهشی:         -  

مسابقه:                        -  

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

مهندسی فضای سبز

میلاد ملکی

-

AWT IMAGE

دکتر بهروز اسماعیل پور

-

AWT IMAGE

 - کارگاه آموزشی:       ۷

 - برنامه ترویجی:        -   

 - بازدید علمی:           -  

 - نشریه:                 دارد

 - وبلاگ / وبسایت:    -  

 - طرح پژوهشی:         -  
- مسابقه:                     -      

شرکت در دومین مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

۹۵/۱۲/۰۳

***

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۱۱

۷۵

-

-

-

۳

*****

-