ورود به سایت

انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی


*****

-

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

انجمن علمی

دبیر انجمن

استاد راهنما

برنامه های اجرا شده

شرکت در جلسات

حضور در جشنواره حرکت دانشگاهی

شرکت در اتحادیه

علوم تربیتی و مشاوره

فرهاد نیکویی-

دکتر اسماعیل صدری

-

-کارگاه آموزشی:             ۹

 - برنامه ترویجی:            ۱

 - بازدید علمی:              ۲

 - نشریه:                          -

 - وبلاگ / وبسایت:     دارد

 -طرح پژوهشی:              -

 -مسابقه:                - 

-

-

-

روانشناسی

اکبرفعلی

AWT IMAGE

دکتر اکبر عطادخت

-

AWT IMAGE

 -کارگاه آموزشی:            ۸

 - برنامه ترویجی:             ۲

 - بازدید علمی:               ۲

 - نشریه:                           -

 - وبلاگ / وبسایت:     دارد

 -طرح پژوهشی:              -

-مسابقه:                - 

-

-

-

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسعود دارابی

AWT IMAGE

دکتر محسن برغمدی

AWT IMAGE

-

-کارگاه آموزشی:            ۲

 - برنامه ترویجی:           -

 - بازدید علمی:              -

 - نشریه:                         -

 - وبلاگ / وبسایت:      -

 -طرح پژوهشی:        -
 
  -مسابقه:    
           - 

-

-

-

- - -

دانشکده علوم تربیتی و مشاوره

تعداد انجمن های علمی

تعداد فعالیت های انجمن ها

تعداد فعالیت های دانشکده

فعال

غیرفعال

نشریه

۳

۲۶

-

-

۰

-

******

-