وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۸ - 09:58 | 
وظایف و اختیارات کمیته منتخب دانشکده
 رسیدگی و اظهارنظر اولیه نسبت به پرونده ­اعضای هیأت علمی در چارچوب وظایف و اختیارات مربوط.
ترکیب کمیته منتخب دانشکده
۱- رییس دانشکده (رییس کمیته)
۲- معاون آموزشی یا پژوهشی دانشکده  به انتخاب رییس کمیته (دبیر کمیته)
۳- سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص در رشته و گرایش تخصصی فرد متقاضی به پیشنهاد مدیر گروه ذیربط و تأیید رییس دانشکده
تبصره: دبیر کمیته می بایست در صورت تأیید پرونده ذینفع، ضمن شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی، توضیحات لازم را در جهت دفاع از تصمیمات کمیته در جلسه مذکور ارائه نماید.