اهداف، وظایف و ترکیب

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۳ - 14:13 | 

اهداف، وظایف و ترکیب

«هیأت» به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضای هیات علمی در چارچوب وظایف و اختیارات مربوطه،«کمیسیونهای تخصصی هیأت ممیزه» را با ترکیب مورد اشاره در ماده «7» این مقررات تعیین می نماید. مؤسسه های مشمول این مقررات ضمن الزام به تشکیل کمیسیون موضوع ماده «1» آئین نامه ارتقا که وظایف و ترکیب آن در تبصره ذیل ماده «1» آن آئین نامه مشخص گردیده است، می توانند کمیسیون هایی با عناوین مشروحه ذیل متناسب با رشته ها و گروه های آموزشی و پژوهشی تشکیل دهند:

  1. کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی
  2. کمیسیون تخصصی گروه علوم
  3. کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی
  4. کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی

تبصره -  مؤسسه هایی که فاقد شرایط لازم برای برخورداری از هیات ممیزه جامع می باشند به تشخیص مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه می توانند هیات ممیزه تخصصی در یک یا دو رشته نزدیک به هم با رعایت سایر شرایط این مقررات تشکیل دهند که در این صورت پرونده متقاضیان سایر رشته ها  می بایست از طریق «مؤسسه» به مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه «وزارت» ارسال گردد.

ترکیب «کمیسیون»

  1. یک تن از اعضای «هیأت» به پیشنهاد رئیس «مؤسسه» و تأیید «هیأت» (رئیس «کمیسیون»)
  2. دو تن از اعضای هیات علمی «مؤسسه» (با مرتبه دانشیاری یا بالاتر) به پیشنهاد رئیس «مؤسسه» و تأیید «هیأت»
  3. دبیر «کمیته»  
  4. یک تن از اعضای «کمیته» با معرفی رئیس «مؤسسه»

تبصره 1-  اعضای هر «کمیسیون» با حکم رئیس «هیأت» به مدت 2 سال منصوب می گردند و می بایست از حیث تخصصی ارتباط لازم را با موضوع کمیسیون ذیربط داشته باشند.

تبصره 2-  در اولین جلسه «کمیسیون» اعضا یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب و به «هیأت» معرفی می نمایند. دبیر «کمیسیون» می بایست در صورت تأیید پرونده ذینفع ضمن شرکت
در جلسه «هیأت»، توضیحات لازم را در جهت دفاع از تصمیمات «کمیسیون» در جلسه مذکور ارائه نماید.