اعضای کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی

کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی

پروفسور جبرائیل رزمجو - رییس کمیسیون

پروفسور رئوف سیدشریفی - عضو کمیسیون

دکتر فرشاد کیوان بهجو - عضو کمیسیون

دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق - عضو کمیسیون

 دبیر کمیته منتخب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی

پروفسور حسین شایقی - رییس کمیسیون

دکتر عادل اکبری مجد - عضو کمیسیون

دکتر مجید پاسبانی - عضو کمیسیون

دکتر بهروز میرزائی - عضو کمیسیون

  دبیر کمیته منتخب دانشکده فنی و مهندسی

کمیسیون تخصصی گروه علوم

پروفسور غلامحسن ایمانزاده - رییس کمیسیون

پروفسور عباس نجاتی - عضو کمیسیون

پروفسور صابر زهری - عضو کمیسیون

دکتر محمدضارب نیا - عضو کمیسیون

دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم

کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی

پروفسور نادر حاجلو - رییس کمیسیون

پروفسور معرفت سیاه کوهیان - عضو کمیسیون

دکتر برومند صلاحی - عضو کمیسیون

دکتر محمد باشکوه اجیرلو - عضو کمیسیون

دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- ادبیات و علوم انسانی