اعضای دبیرخانه هیأت ممیزه

AWT IMAGE

    بهروز خیاط رستمی

کارشناس مسئول امور آموزش عالی


دکتر سیدسعید راثی نظامی

 رییس دبیرخانه هیأت امنا و ممیزه دانشگاه