اعضای دبیرخانه هیأت ممیزه

AWT IMAGE

    بهروز خیاط رستمی

کارشناس مسئول امور آموزش عالی


دکتر علی اشرف سلطانی طولارود

 رییس دبیرخانه هیأت امنا و ممیزه دانشگاه