وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات هیأت ممیزه:

 •   رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیّت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و آموزشی دانشگاه در مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی بر اساس ضوابط مصوّب.
 •   رسیدگی و اظهار نظر درباره ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه به رتبه‏ های بالاتر، با در نظر گرفتن مقرّرات.
 •   ارزشیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 •   تشکیل کمیته‏ های تخصّصی برای رسیدگی و اظهار نظر درباره پرونده‏ های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه.
 •   فراهم آوردن زمینه همکاری و هماهنگی با هیأت ممیّزه مرکزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
 •   انجام نظر خواهی از کارشناسان و استادان دانشگاه برای پرونده داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه در صورت لزوم.
 •   رسیدگی به سایر اموری که در آیین‏ نامه استخدامی اعضای هیأت عملی به‏ عهده هیأت ممیّزه قرار داده شده است.


 • دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه امور محوله به شرح ذیل را بر عهده دارد: 

   1- دریافت مدارک تبدیل وضعیت و ارتقاء اساتید و آماده سازی آنها جهت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی هیأت ممیزه 

   2- برگزاری و تشکیل جلسات کمیسیون‌های تخصصی هیأت ممیزه

   3- اعاده پرونده های تبدیل وضعیت و یا ارتقاء درصورت نقص و یا عدم تصویب در کمیسیون‌ها به دانشکده یا واحد مربوطه

   4- آماده نمودن پرونده های ارتقاء (درصورت تصویب درکمیسیون‌ها)  جهت بررسی در  هیأت ممیزه دانشگاه

    5- تنظیم صورتجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه