اعضای هیأت ممیزه

پروفسور عزیز حبیبی ینگجه

رئیس دانشگاه و رئیس هیأت

AWT IMAGE

پروفسور سید ابوالقاسم محمدی

نماینده وزیر در هیأت

دکتر ترحم مصری گندشمین

معاون آموزشی و عضو هیأت

دکتر ابوالفضل بضاعت‌پور

معاون پژوهشی و عضو هیأت

AWT IMAGE

پروفسور معرفت سیاه کوهیان

عضو هیأت

AWT IMAGE

پروفسور عباس نجاتی

عضو هیأت

AWT IMAGE

پروفسور حسین شایقی مغانلو
عضو هیأت

AWT IMAGE

پروفسور غلامحسن ایمانزاده کرکرق
عضو هیأت

AWT IMAGE

پروفسور جبرائیل رزمجو

عضو هیأت


پروفسور رئوف سید شریفی

عضو هیأت

AWT IMAGE

پروفسور نادر حاجلو

عضو هیأت

AWT IMAGE

دکتر بهروز میرزائی

عضو هیأت

AWT IMAGE

دکتر صدیف احدپور

عضو هیأت

AWT IMAGE

دکتر کاظم شاکری

عضو هیأت


دکتر فرزاد میرزائی آقجه قشلاق

عضو هیأت

AWT IMAGE

دکتر حبیب ابراهیم پور

عضو هیأت

AWT IMAGE

دکتر محمد باشکوه اجیرلو

عضو هیأت