اختیارات تفویض شده به کمیسیون


هیأت امنای دانشگاه در تاریخ 1394/6/23 به منظور تسریع و تسهیل امور دانشگاه، بخشی از اختیارات خود را به مدت دو سال به هیأت رییسه دانشگاه و کمیسیون دایمی هیأت امنا واگذار نمود.

اختیارات تفویض شده به کمیسیون دایمی به شرح زیر است:

  1. بررسی درخواست تمدید شش ماه دوم مأموریت آموزشی مازاد بر چهار سال اعضای هیأت علمی (موضوع تبصره«2» ماده «73» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی).
  2. بررسی درخواست مرخصی بدون حقوق مازاد بر سه سال تا سقف پنج سال اعضای هیأت علمی رسمی قطعی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «90» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
  3. تمدید مدت خدمت پیمانی و یا خدمت رسمی آزمایشی برای سال هفتم اعضای هیأت علمی.
  4. تعویق بازنشستگی اعضای هیأت علمی در مرتبه دانشیاری و استادی با رعایت ضوابط مقرر در ماده «98» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
  5. بازنشستگی پیش از موعد اعضای هیأت علمی جانباز و دارای بیماری‌های خاص با رعایت ضوابط مقرر در ماده «104» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی.
  6. اعطای مجوز خرید خودرو با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ضوابط و مقررات مربوطه.
  7. جابجایی مانده سنواتی اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، جهت تکمیل پروژه‌های دارای حداقل 75% پیشرفت فیزیکی (درج اصلاحات موضوع این بند در بودجه تفصیلی / اصلاحیه بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا الزامی می‌باشد).