وظایف و اختیارات

 وظایف و اختیارات هیأت امنا

الف- تصویب آیین نامه داخلی.

  ب- تصویب سازمان اداری دانشگاه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

  ج- بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود.

  د- تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه

  ه- تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه دانشگاه

  و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

  ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای دانشگاه

  ح- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

  ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه قابل اجرا می باشد.

  ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تأیید وزارت قابل اجرا می باشد.

  ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.

  م- بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه ارائه می شود.

  ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارت قابل اجرا خواهد بود.