تاریخچه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

   در سال 1347 هجری شمسی بنا به درخواست دانشگاه تبریز و تصویب هیئت وزیران یک قطعه زمین زراعی به مساحت 350 هکتار از اراضی خالصه دشت مغان واقع در شرق روستای تکله کندی ( بین کانال A و N ) به منظور آموزش علمی دانشجویان در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت قرار گرفت. سپس در سال 1348 دانشگاه تبریز جهت ایجاد ایستگاه تحقیقاتی، یک قرارداد ده ساله برای استفاده از باغ 75 هکتاری سازمان آب و برق آذربایجان منعقد نمود و باغ مذکور(محل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی فعلی) به دانشگاه تبریز تحویل گردید. در سال 1350 به دلیل دوری زمینهای 350 هکتاری واقع در روستای تکله کندی از محل ایستگاه، زمین فوق با قطعه زمین 90 هکتاری واقع در غرب روستای اسلام آباد معاوضه گردید. پس از تاسیس دانشکده کشاورزی اردبیل(وابسته به دانشگاه تبریز) در سال 1359 طی صورتجلسه ای ایستگاه تحقیقاتی مغان از دانشکده کشاورزی تبریز به دانشکده کشاورزی اردبیل واگذار گردید.

AWT IMAGE

   با پیگیریهای مسئولین وقت سرانجام در سال 1377 آموزشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با پذیرش 53 نفر دانشجو فعالیت خود را در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی مغان آغاز نمود. و این اولین پذیرش دانشجو روزانه در دانشگاه دولتی در منطقه بود. طی جلسه مورخه 78.1.28 شورای گسترش عالی با ایجاد رشته های تکنولوژی تولیدات گیاهی و تکنولوژی تولیدات دامی در مقطع کاردانی موافقت قطعی به عمل آورد و در تاریخ 78.10.25 تاسیس آموزشکده کشاورزی مغان در جلسه شورای گسترش آموزش عالی مورد تصویب قطعی قرار گرفت.

AWT IMAGE

   با پیگیری های مسئولین آموزشکده کشاورزی مغان و دانشگاه محقق اردبیلی ،سرانجام در سال 1390 شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخه 1390.02.31 با ارتقاء آموزشکده کشاورزی مغان به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی موافقت قطعی بعمل آورد.

   در حال حاضر این دانشکده در 10 رشته تحصیلی در دو دوره روزانه و شبانه و بیش از صد و پنچاه هکتار باغات و مزارع آموزشی و تحقیقاتی در جهت گسترش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی گام بر می دارد.

AWT IMAGE