ورود به سایت

تماس با ما

نشانی: اردبیل، خیابان شهید مطهری (ساحلی) – مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل و میدان یحیوی – مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی      کدپستی: 5613941316       تلفن: 33257210- 33257209-33257208-33257205 (045)      دورنگار: 33257207 (045)

نشانی پایگاه: www.uma.ac.ir/roshd                                                                          

پست الکترونیک مرکز: ardabilatic@gmail.com