ورود به سایت

تماس با ما

نشانی: اردبیل، شهرک کشاورزی- مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی      کدپستی: 5618938699       تلفن:33521943-33521941 (045)      
دورنگار: 89777207 (021)

نشانی پایگاه: www.uma.ac.ir/roshd                                                                          

پست الکترونیک مرکز: ardabilatic@gmail.com