ورود به سایت

تماس با ما

نشانی: اردبیل، شهرک کشاورزی- مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی   
کدپستی: 5618938699    دورنگار: 02189777207- 04533521942


ریاست مرکز رشد (پروفسور صلاحی)     04533521943

معاون مرکز رشد (آقای هاشمی)          04533521954 

عامل مالی مرکز رشد (آقای مناف زاده)  04533521955 
کارشناس مرکز رشد (آقای هژبری)       04533521941

نشانی پایگاه: www.uma.ac.ir/roshd                                                                          

پست الکترونیک مرکز: ardabilatic@gmail.com