ورود به سایت

کاربرگ هسته فناور

کاربرگ مخصوص هسته های فناور


شرایط پذیرش ایده ها در مقاطع مختلف

شرایط پذیرش ایده ها در مقاطع مختلف

1- متقاضیان دارای یک شخصیت حقوقی (شرکت یا مؤسسه ی ثبت شده) باشند.

2-  فعالیت شرکت روی یک ایده ی پژوهشی متکی بر فناوری که دارای توجیه فنی و اقتصادی است، متمرکز باشد.

3-  یکی از اعضای اصلی شرکت باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط با زمینه ی کاری شرکت بوده و در محل دیگری شاغل نباشد.

4- حداقل یک نفر تمام وقت در محل استقرار شرکت حضور داشته باشد.

5-  شرکت ها ملزم به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مرکز رشد هستند.

برای پذیرش شرکت ها در مقطع رشد باید کاربرگ مخصوص واحدهای فناوری را تکمیل نمایند.

شرایط پذیرش هسته ها در مقطع پیش رشد:

1- اعضای هسته حداقل دو نفر با مدرک مرتبط در زمینه کاری هسته می‌باشند.

2- لااقل یکی از اعضا باید دارای مدرک کارشناسی یا دانشجوی رشته ی مرتبط با ایده ی محوری هسته باشد.

3- یک نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار هسته حضور داشته باشد.

برای پذیرش هسته ها در مقطع رشد باید کاربرگ مخصوص هسته های فناوری را تکمیل نمایند.

شـرایط پذیرش واحـدهای تحقیقاتی :

1- حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی یا بالاتر با تجربه کافی در زمینه ی فعالیت سازمان مادر و با برنامه ی منظم در دفتر واحد (R&D) مستقر در مرکز رشد، حضور داشته باشند.

2-  واحد R&D  در چارت سازمانی سازمان مادر رسمیت یافته باشد یا حکم صریح بالاترین مرجع سازمان را داشته باشد یا بصورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسیده باشد.

3- برنامه کاری واحد (R&D) از طرف سازمان مادر به همراه بودجه ی تخصیص یافته برای طرح های پژوهشی مشخص شده باشد.

4-  واحدهایی که یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها را در زمینه تخصصی فعالیت خود بعنوان مشاور انتخاب نمایند اولویت خواهند داشت.

برای پذیرش  واحدهای تحقیقاتی باید کاربرگ مخصوص واحدهای تحقیقاتی را تکمیل نمایند.

دانلود شرایط پذیرش شرکت های نوپا در مقطع رشد